ศาสนกิจของพระภิกษุ
 
Tummy
วันที่  20 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31383
อ่าน  436

กราบเรียนท่านอาจารย์

ดิฉันมีปัญหาสงสัย เมื่อได้ไปเห็นพระภิกษุ ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับพระลูกวัดบ้างหรือไปกับญาติโยมบ้าง โดยใช้คำว่าประกอบศาสนกิจและลงภาพในเฟสบุ๊คว่าอยู่ที่โบสถ์คริส ดูไปก็คือท่องเที่ยวค่ะ เห็นหลายครั้งมาก จนเกิดความสงสัยว่าไปประกอบศาสนกิจตามต่างประเทศไปทำอะไร อาบัติหรือไม่ การใช้เฟสบุ๊คเพื่อโฆษณาวัดเหมาะสมหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเดินทางก็คือเงินบริจาคจากญาติโยมทั้งนั้นหรือไม่ พระเหล่านี้อาบัติหรือไม่ ประกอบศาสนกิจควรใช้หรือ จนตอนนี้ไม่กล้าเข้าวัดนี้ดูขัดใจ

จึงอยากขอเรียนถามว่า ดิฉันคิดถูกไหมคะ ที่จะไม่นับถือพระรูปนี้ เพราะอาบัติชัดเจน รายได้ดีใช้ของแบรนด์เนม มีกิจกรรมวัดสม่ำเสมอ จัดเพื่อสร้างวัด ซ่อมวัด สร้างพระ ดิฉันผิดไหมคะที่จะไม่กราบ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กิจหรือธุระหน้าที่ที่สำคัญของเพศบรรพชิต คือ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย สิกขาบทแต่ละสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ซึ่งเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสโดยตลอด ก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจ  ซึ่งเมื่อได้ศึกษาเข้าใจ ก็จะทำให้รู้ได้ถึงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ และในส่วนที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้  ก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลที่ดีให้ได้กระทำเฉพาะในสิ่งที่ถูกที่ควร และ ละเว้นในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเพศของตนซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่ง ถ้าย่อหย่อนไม่สำรวมตามพระธรรมวินัย ย่อมมีแต่จะเพิ่มโทษคืออกุศลธรรมให้ตนเองโดยส่วนเดียว เมื่อล่วงละเมิดสิกขาบท แล้วไม่เห็นโทษ ไม่แก้ไข ถ้าหากมรณภาพ(ตาย)ไปในขณะที่ยังเป็นพระภิกษุที่มีโทษคือการล่วงละเมิกสิกขาบท หรือเรียกว่า มีอาบัติติดตัวอยู่ ชาติถัดไปต่อจากชาตินี้ ก็ไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้น 

พฤติกรรมที่กล่าวมาในประเด็นคำถาม ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ ไม่ใช่กิจทางพระพุทธศาสนาเลย เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรโดยตลอด และมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผิดพระวินัยโดยตลอด ไม่ได้มีการน้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส มีแต่เพิ่มกิเลส

คฤหัสถ์ที่เข้าใจความจริง มีความเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัย การไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่เคารพกราบไหว้ภิกษุผู้ทุศีล ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอีกด้วย เพราะเป็นการเตือนให้พระภิกษุท่านรู้ตัวว่า ท่านกำลังทำกิจที่ไม่ควรทำ ไม่ได้ทำกิจที่ควรทำ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

กิจของพระภิกษุในพระธรรมวินัย คือ อบรมเจริญปัญญา

ภิกษุคือใคร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ