ผิดไหมครับ
 
mc115599
mc115599
วันที่  14 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30941
อ่าน  204

      ผมไปชอบและมีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูก 2 คน แต่เธอยังไม่ได้หย่ากับสามี เพียงแต่แยกกันอยู่ ผมจะบาปไหม แต่เธอมีใจให้กับผมนะครับ และพ่อแม่เธอก็ชอบผมด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  
 

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖ - หน้าที่ ๑๕๙

ผู้ใด คบชู้ในภรรยาผู้อื่น  ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า  หญิงที่ไม่มีใครหวงแหน มีอยู่เป็นอันมาก  ไม่ควรที่เราจะคบหาภรรยาผู้อื่นเลย.
-------------------

เรื่องของศีล  เป็นเรื่องของความประพฤติเป็นไปทางกาย  วาจา  ซึ่งจะต้องมาจากจิตใจ  การพิจารณาความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้น  จะต้องเป็นผู้มีความละเอียดจริงๆ   สำหรับประเด็นศีลข้อการประพฤติผิดในกามนั้น    เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก  และจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการล่วงศีลข้อดังกล่าวนี้ด้วยการที่จะล่วงศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร(การประพฤติผิดในกาม)นั้น  ต้องเป็นเพราะมีเจตนาก้าวล่วงและมีการประพฤติผิด  คือ ในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นผู้ล่วงศีล ต้องมีการประพฤติผิดในหญิงที่มีสามี หรือหญิงที่มีผู้ปกครองคอยรักษา    ส่วนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้ล่วงศีลข้อนี้ ต้องมีการประพฤติผิด คือ นอกใจสามีของตน  ไปมีอะไรกับชายคนอื่นในขณะที่ตนเองยังมีสามีอยู่  

ดังนั้น ถ้าฝ่ายหญิงยังมีสามีอยู่  ยังไม่ได้หย่ากัน ก็ชื่อว่า ยังมีสามีอยู่  แล้วไปมีอะไรกับผู้อื่นที่ไม่ใช่สามีของตน  ก็ผิด  เป็นบาป  เป็นอกุศลกรรม  เป็นการกระทำที่ชั่ว   และ ฝ่ายชาย ถ้าไปมีอะไรก็ผู้หญิงอื่น ที่ไม่ใช่ภรรยาของตน แม้เขาจะยินยอม  ก็ผิดโดยตลอด  เป็นบาป  เป็นอกุศลกรรม  เป็นการกระทำที่ชั่ว  เป็นการกระทำที่ไม่คุ้มเลยแม้แต่น้อย เพราะกำลังทำทางให้ตนเองไปสู่ที่ต่ำ คือ อบายภูมิ  ได้รับทุกข์โทษภัยความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  หรือแม้หากว่าฝ่ายหญิงได้หย่าขาดจากสามีแล้ว   ก็ยังมีผู้ปกครองคอยดูแลคุ้มครอง  ฝ่ายชายก็จะต้องทำให้ถูกต้องด้วยการสู่ขอจากผู้ปกครองให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน     

ในฐานะที่ยังเป็นผู้ที่ยังมีกิเลส แม้ว่าจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไป ก็ไม่ควรที่จะกระทำอกุศลกรรม ไม่ควรล่วงศีลข้อต่างๆ เลยเพราะถ้าได้ทำในสิ่งที่ผิดแล้ว ความเดือดร้อนใจในภายหลังก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายและยิ่งกว่านั้นถ้าอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วให้ผลก็ให้ผลเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเท่านั้น  มีการทำให้เกิดในอบายภูมิ เป็นต้น  เพราะฉะนั้น ควรที่จะได้พิจารณาว่า ควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ซึ่งจะอุปการะเกื้อกูลให้ได้เข้าใจถูกเห็นถูก รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร แล้วน้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกที่ควรละเว้นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ครับ ชีวิตที่เหลืออยู่ควรที่จะเป็นไปเพื่อการสะสมความดีและอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก  ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อทำอกุศลกรรม ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 20 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 23 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ