อรรถะ โดยความหมาย
 
ananta
วันที่  10 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30923
อ่าน  1,494

“อรรถะ” ในคำที่ว่า

ปรมัตถธรรม

อรรถพยัญชนะ 

อรรถกถา

มีความหมายเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร 

ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

-ธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริง  ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้  จึงเรียกว่า ปรมัตถธรรม  เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเลย เป็นแต่เพียงสภาพธรรมแต่ละลักษณะเท่านั้น  ตามข้อความจากอภิธัมมัตถวิภาวินีฏีกา ว่า  “พระตถาคตเจ้าทั้งหลาย  ย่อมทรงประกาศปรมัตถธรรมไว้เพียง ๔ อย่าง  คือ จิต  ๑  เจตสิก  ๑  รูป ๑  นิพพาน ๑  ด้วยประการฉะนี้”   อรรถ ในที่นี้ มุ่งหมายถึง ลักษณะที่เป็นจริง ที่สามารถรู้ได้ว่าเป็นจริงอย่างนั้น

-อรรถพยัญชนะ  คำที่ส่องถึงเนื้อความให้ปรากฏ   อรรถ ในที่นี้ หมายถึง เนื้อความ

-อรรถกถา   เป็นถ้อยคำที่อธิบายเนื้อความของพระธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น 

สิ่งที่สำคัญ คือ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ครับ  คำ มีเยอะมากในพระไตรปิฎก และอรรถกถา ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ananta
วันที่ 11 มิ.ย. 2562

อนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
kullawat
วันที่ 24 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ