ศีลบารมี - ศีลข่มกิเลสอย่างหยาบ ตอนที่ 1-13 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  10 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30921
อ่าน  273

   การประพฤติทุจริต เช่น การฆ่า การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในภริยาบุคคลอื่น เป็นต้น เกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลโดย โลภะ โทสะ และโมหะมื่อผู้หนึ่งผู้ใดประพฤติทุจริตกรรม ขณะนั้นผู้นั้นก็ขาดความมีเมตตา คือความเป็นมิตรต่อผู้อื่น อกุศลกรรมทั้งหมดถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นด้วยความติดข้องในกาม (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) และความเห็นผิดว่ามีเรา สัตว์ บุคคล

  ผู้ที่ประจักษ์แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นพระโสดาบันแล้ว ที่ดับกิเลสที่เห็นผิดว่ามี เรา สัตว์ บุคคล เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมนั้น เป็นผู้ที่ประพฤติในศีล 5 ได้อย่างบริบูรณ์ ที่ไม่สามารถที่จะละเมิดศีล 5 ได้อีกเลย ถ้าผู้ใดยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ศีลใด ที่ผู้นั้นจะสามารถประพฤติตามได้ แม้ว่ายังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบัน ก็ไม่ควรที่จะละเมิดศีล กิเลสอย่างหยาบสามารถที่จะถูกข่มและสึกกร่อนลงไปได้ จนกระทั่งปัญญา ได้อบรมถึงความเป็นบารมี และสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง 4 ได้

ข้อความนี้แปลจาก...The Perfection of Morality - Sila subdues coarse defilements


  ความคิดเห็น 1  
 
kullawat
วันที่ 24 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ