มีข้อความนี้ในพระไตรปิฏก หรืออรรถกถาไหมคับ
 
nontacha
nontacha
วันที่  11 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30297
อ่าน  386

ดอกบัวขาว มีกลิ่นหอมหวน ชวนให้รื่นรมย์ใจ เกิดก็ในน้ำ เติบโตก็ในน้ำ แต่ไม่ติดอยู่กับน้ำ แม้ฉันใด พระพุทธเจ้า เสด็จอุบัติในโลก ทั้งทรงอยู่ในโลก ก้ไม่ทรงติดอยู่กับโลก เหมือนดอกบัวไม่ติดอยู่กับน้ำ ฉันนั้นเหมือนกัน


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

มีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓- หน้าที่ ๕๐๖

ดอกบัวขาว มีกลิ่นหอมหวานชวนให้รื่นรมย์ เกิด
ในน้ำ เจริญในน้ำ ย่อมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำ ฉันใด พระ-
พุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลก อยู่ในโลก ไม่ติดอยู่ด้วย
โลก เหมือนดอกปทุมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำ ฉันนั้น

-------------------------

ข้อความในอรรถกถา มีว่า

เหมือนดอกบัวขาวที่เกิดในน้ำ ย่อมงอกงาม ไม่คิดอยู่ในน้ำ เพราะมีสภาวะไม่เข้าไปติดด้วยน้ำฉันใด พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลกแล้วย่อมอยู่ในโลก ย่อมไม่ติดด้วยโลก เพราะไม่มีเครื่องฉาบทาคือตัณหา ทิฏฐิ และมานะ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nontacha
nontacha
วันที่ 11 ธ.ค. 2561

ขอบคุณคับอาจารย์คำปั่น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วิริยะ
วันที่ 13 ธ.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ