กำลังเริ่มต้น
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  5 พ.ย. 2561
หมายเลข  30224
อ่าน  849

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประมวลสาระสำคัญ
จากการสนทนาธรรม
ที่คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑~พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษา ทุกคำเป็นสิ่งที่ทำให้จากความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติมาแล้ว ได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะว่า มีบุคคลที่มีพระปัญญาและพระบริสุทธิคุณเหนือบุคคลใดที่ได้ตรัสคำที่ทำให้เรา จากความไม่รู้อะไรเลยมานานแสนนานได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

~ถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ ต่อๆไปก็จะมืดสนิทเหมือนเดิมซึ่งไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลย

~
ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะไม่รู้ความจริงเลย เพราะแต่ละคำของพระองค์เหมือนแสงสว่างที่จะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างในขณะนี้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลส(เครื่องเศร้าหมองของจิต) ได้

~เวลานี้ ใครๆก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหน แต่ความจริง กิเลสทั้งวันก็ไม่รู้ แล้วก็ทุกวันแล้วก็ทั้งชาติแล้วก็กี่ชาติ? มากมายมหาศาล แต่ไม่ได้ปรากฏให้รู้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะฉะนั้น จึงไม่มีการขัดเกลาละลายกิเลสซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่ง นำมาซึ่งความประพฤติทางกาย ทางวาจาซึ่งเป็นโทษ 

~ธรรม คือ สิ่งที่มีจริง ทุกอย่างที่มีจริง เป็นธรรม ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน

~
ต้องฟัง(พระธรรม)แล้ว ฟังอีก ไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่แค่ชาตินี้ แต่ฟังจนกว่าความเข้าใจจะเกิดขึ้น

~
ธรรมที่เป็นกุศล ก็เป็นกุศล เป็นอย่างอื่นไม่ได้  ธรรมที่เป็นอกุศล ก็เป็นอกุศลเป็นอย่างอื่นไม่ได้  ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล ก็จะเป็นกุศลและอกุศลไม่ได้  

~
เสียง เป็นกุศลได้ไหม?  เสียง มีจริง  เสียงไม่รู้อะไร  เสียงทำ บุญได้ไหม?เสียง เป็นบุญได้ไหม? เสียงเป็นบาปได้ไหม? ในเมื่อเสียงไม่ใช่สภาพรู้ เพราะฉะนั้น  เสียง ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล   เสียง  เป็นอัพยากตธรรม คือ ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล

~
ที่ว่าเป็นเรา  ที่เคยยึดถือว่าเป็นเรา ก็คือ  สภาพธรรมที่เป็นรูปธรรม(สภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร) กับ นามธรรม (สภาพรู้ ได้แก่ จิต กับ เจตสิก)  เท่านั้น

~
ต้องเริ่มต้น ว่า ทุกอย่างเป็นธรรมและเป็นอนัตตา(ไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น) ด้วย  ถ้าบังคับบัญชาได้ ทุกคนไม่มีความทุกข์เลย จริงไหม? มีแต่ความสุข อยากได้อะไรก็ได้หมดอยู่ในบังคับบัญชา แต่ความจริงแล้ว   ธรรม ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัย  

~สิ่งที่มีจริง เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลย  รู้ไหมว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหน บังคับบัญชาได้ไหม? แล้วคนที่จากไปโดยที่ไม่เข้าใจธรรมเลย กับ คนที่ค่อยๆ รู้ความจริง  (ก็ย่อมต่างกัน)  บุคคลที่เข้าใจธรรม เมื่อรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ให้โทษ อะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์   เพราะฉะนั้น  บุคคลผู้ที่รู้ความจริง จะไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ จะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศล   แต่ว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทำสิ่งที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น  โลกนี้จะเป็นสุขขึ้น  เพราะธรรม คือ  ความเข้าใจความจริง

~ถ้าหากไม่มีความเข้าใจความจริง ไม่มีทางที่ใครที่จะสามารถแก้ปัญหาใดๆได้เลยทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้น โลกจึงเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งใครๆก็แก้ไม่ได้ เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริง

~
สิ่งที่เกิดแล้ว ไม่ดับ ไม่มี   ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ความจริงเป็นอย่างนี้  เห็นเมื่อกี้ ก็ดับไปแล้ว ได้ยินเมื่อ กี้ก็ดับไปแล้ว  ความรู้สึก  ก็ดับไปแล้ว

~ทุกคนที่ได้ศึกษาธรรมแล้ว ก็จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า ไม่มีคำของใครที่สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงได้ เพราะฉะนั้น  ต้องเป็นผู้ที่ตรง  จึงสามารถที่จะได้รับสาระจากพระธรรม

~
ใครอยู่วัด?  ชาวบ้านไม่อยู่วัดแน่   แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรม สละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต เพราะฉะนั้น วัดเป็นที่อยู่ของผู้สงบจากชีวิตของคฤหัสถ์ ไม่ทำกิจใดๆของคฤหัสถ์อีกต่อไป

~
ชีวิต สั้น  จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ ก็ได้  ไม่ว่าใคร  เพราะฉะนั้น เวลาที่ยังเหลืออยู่ จะพอไหมกับการที่จะได้เข้าใจธรรม? ... ใครก็ตามที่ฟังธรรม เห็นคุณของพระธรรม  คนนั้น ก็จะไม่ละเลยในการที่จะฟังธรรม

~จะเป็นคนในชาตินี้ ได้เพียงชาตินี้เท่านั้น เป็นคนนี้ ชาตินี้ ได้เพียงแค่ก่อนตาย พอจากโลกนี้ไปแล้วจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชาตินี้ จะปรุงแต่งให้คนที่จะเกิดสืบต่อ ไม่ใช่คนนี้อีก แต่ก็มาจากคนนี้แหละ จิต(สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์) เจตสิก(สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต) เกิดดับสืบต่อ ไม่มีวันหยุดเลย  เป็นสังสารวัฏฏ์ 

~
ชาติหน้า จะเป็นอะไร เดี๋ยวนี้ไม่รู้  (แต่)ตายเมื่อไหร่ เกิดเมื่อไหร่  ก็รู้เมื่อนั้น

~ทรัพย์สินเงินทอง(ที่มี)   (พอ)จากโลกนี้ไปแล้ว ก็เอาอะไรไปไม่ได้  แม้แต่ร่างกายที่เราเข้าใจว่าเป็นเรา ก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เลย เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะติดตามไปได้เลย นอกจากกุศลและอกุศลที่มีอยู่ในจิต สะสมอยู่ในจิต ทุกขณะที่เกิดขึ้น ก็จะสะสมสืบต่อไป

~
ทุกคนที่กำลังฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ กำลังเริ่มต้น  ซึ่งหนทางที่จะเดินต่อไปอีกยาวไกลมาก  เพราะความลึกซึ้งของธรรม  แต่ว่า ถ้าไม่เริ่มเลย ก็จะไม่มีวันถึง   เพราะฉะนั้น  ถ้ามีการเริ่มต้นเท่าที่มีปัจจัยที่จะเป็นไปได้ในแต่ละชีวิต ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

~ถ้าเราเข้าใจผิด เราจะดำรงพระพุทธศาสนา ไม่ได้  เพราะเหตุว่า คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะดำรงอยู่ได้  ด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูก เท่านั้น ไม่ใช่ด้วยอย่างอื่น.

 

 

 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 5 พ.ย. 2561 19:58 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตที่ได้กระทำแล้วในวันนี้ค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 5 พ.ย. 2561 21:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 5 พ.ย. 2561 21:08 น.

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกขณะที่ท่านเมตตากล่าวแสดงพระธรรมคำจริงค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 5 พ.ย. 2561 21:23 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 5 พ.ย. 2561 22:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 6 พ.ย. 2561 04:49 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยเกล้า กราบอาจารย์วิทยากรทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง และกราบอนุโมทนาธรรมที่ท่านนำมาแสดงและอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้ง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Boonyavee
วันที่ 6 พ.ย. 2561 08:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
s_sophon
วันที่ 6 พ.ย. 2561 09:31 น.

 ทำไม ถึงได้ร้อยเรียง ประโยค ได้ไพเราะเช่นนี้  

      กราบขอบพระคุณ ที่ทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟัง

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 6 พ.ย. 2561 11:19 น.

อนุโมทนาบุญด้วยครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ