ภาพธรรมเตือนใจ..เทศน์มหาชาติ พระเรี่ยไรเงินกัณฑ์เทศน์ วิกฤตพระพุทธศาสนา
 
paderm
paderm
วันที่  1 ต.ค. 2561
หมายเลข  30135
อ่าน  1,462

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

 

เทศน์มหาชาติ พระเรี่ยไรเงินกัณฑ์เทศน์ วิกฤตพระพุทธศาสนา
 
ปัจจุบันวัดหลายๆวัดและพระภิกษุอลัชชีผู้ไม่ละอาย จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อเรี่ยไรเงินกับชาวพุทธ เป็นพุทธพาณิชย์ โดยมอมเมาชาวบ้านด้วยคำว่าบุญ และการได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต ว่าการฟังเทศน์มหาชาติ ครบ 13 กัณฑ์ จะได้อานิสงส์ต่างๆมากมาย ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรม ย่อมอยากได้สิ่งที่ดีในชีวิต ก็ถูกมอมเมา ถวายเงินพระ เป็นกัณฑ์เทศน์ต่างๆ ก็เป็นการทำลายพระภิกษุผู้รับเงิน เพราะพระภิกษุรับเงินต้องอาบัติมีโทษ พระพุทธเจ้าติเตียน ไม่ให้พระภิกษุรับและยินดีในเงินทองโดยประการใดๆ ตัวพระเองก็ต้องอาบัติเป็นเหตุให้ท่านตกนรก เพราะอาบัตินั้นไม่ตกไปเพราะไม่สละเงินทองนั้น ยินดีในเงินทองนั้น
 
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปจะมีภิกษุชั่วเห็นแก่ลาภสักการะ จะแสดงธรรมที่เป็นของประเสริฐแต่แลกมาเพื่อได้เงินทอง โดยการเรี่ยไรเงินกัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติ
 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ไม่ทรงแสดงว่าช่วยเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ทั้งหมด 13 กันฑ์ กัณฑ์ละ 999 บาท หรือ ตามศรัทธา พระองค์ไม่ทรงเรี่ยไร สิ่งที่พระองค์ทรงสละหมดสิ้นแล้ว ภิกษุเป็นเพศที่ขัดเกลา ไม่ใช่เพศที่สะสม เรี่ยไรเงินทอง แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ไม่เลือกเฉพาะมหาชาติ เวสสันดรชาดก แต่ทรงแสดงธรรมในแต่ละส่วนเพื่อให้พุทธบริษัทเกิดปัญญา เข้าใจพระธรรม ไม่ใช่ แสดงธรรมเพื่อหลอกชาวบ้านว่าจะได้สิ่งที่ดีในชีวิต ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย เป็นต้น ซึ่งเป็นการกล่าวคำเท็จ คำลวง และ มอมเมาชาวบ้านที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรม จึงเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนา
 
ชาวพุทธไม่ควรหลงงมงายกับประเพณีผิดๆ ผิดตามหลักคำสอน ไปถวายเงินพระ เป็นบาป ไม่ใช่บุญ เมื่อเป็นบาปจะได้รับสิ่งที่ดีได้อย่างไร
 
ดังนั้น คำชวนเชื่อที่ว่า
เชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ
 
๑) จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
๒) จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
๓) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
๔) จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
๕) จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
 
ทั้งหมด 5 ประการนี้ จึงเป็นสิ่งที่ผิดตามคำสอนพระพุทธเจ้า เป็นความเชื่อที่ผิด หลอกชาวบ้านเพื่อได้มาซึ่งเงินทอง
 
เชิญคลิกอ่านเหตุผลคำชวนเชื่อ 5 ประการที่เป็นสิ่งที่ผิด ลิ้งนี้
 
https://www.dhammahome.com/webboard/topic/19747
 
หยุดหลงเชื่อพระอลัชชีผู้ไม่ละอาย เรี่ยไรเงินกัณฑ์เทศน์มหาชาติ และ หลงในคำชวนเชื่อว่าฟังเทศน์มหาชาติได้บุญมาก เพราะ ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมจะเป็นบุญได้อย่างไร ชาวพุทธควรมีพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นเครื่องตรวจสอบ ไม่หลงบุญ ไม่หลงอยากได้สิ่งที่ดีๆ จนช่วยกันทำผิดทั้งพระภิกษุและฆราวาส จนทำลายพระพุทธศาสนา
 
กัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติ เรี่ยไรเงินหลอกว่าจะได้สิ่งที่ดีๆ จึงเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนา
 
ก็เป็นการกล่าวถึงในพยัญชนะเพื่อความเข้าใจจริงๆ ว่า กัณฑ์ คือ อะไร? เทศน์ คือ อะไร?
กัณฑ์หมายถึง เรื่องหรือหมวดหมู่ เช่น จิตตุปาทกัณฑ์ หมายถึง เรื่องหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของจิต นิธิกัณฑ์ เรื่องหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึงขุมทรัพย์คือบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสะสมอบรมเจริญ ส่วนคำว่า เทศน์ หมายถึง การแสดง การอธิบายเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก ดังนั้น กัณฑ์เทศน์ จึงหมายถึงการแสดงธรรมในเรื่องหรือหมวดต่างๆ เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมตามความเป็นจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง หรือ จะมุ่งหมายถึงเรื่องหรือหมวดของธรรมที่ได้แสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ศึกษา ก็ได้
[แต่คำว่า กัณฑ์เทศน์ นี้ ในสังคมไทย จะมุ่งหมายถึงเครื่องไทยธรรม คือ สิ่งที่ควรถวายหรือมอบให้แก่ผู้แสดงธรรม ด้วย] กัณฑ์เทศน์ ไม่ได้หมายถึง เงิน แต่อย่างใด และที่สำคัญ จะถวายเงินแก่พระภิกษุ ไม่ได้ เนื่องจากว่าเงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง เพราะว่าพระภิกษุก่อนบวช ท่านสละทรัพย์สินเงินทองแล้ว จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำสิ่งที่ท่านสละแล้วไปถวายให้แก่ท่าน แต่สามารถถวายสิ่งที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตได้ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น
 
ขออนุโมทนา
 
ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com
 
โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 2 ต.ค. 2561

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 5 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ