Print 
ไม่ฟังพระธรรม ไม่มีทางที่จะเข้าใจ
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  6 เม.ย. 2561
หมายเลข  29628
อ่าน  918

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประมวลสาระสำคัญจากการสนทนาธรรม
เนื่องในวันจักรี
ที่ห้องประชุมชั้นที่ ๑๐
อาคารพัชรกิติยาภา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

------------------------------


~พุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ทรงตรัสรู้   เพราะฉะนั้น จะให้อะไรใคร?  ก็ให้ความรู้ที่คนอื่นให้ไม่ได้  นี้คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
(พระองค์ทรงแสดงพระธรรม แต่ละคำ เพื่อเกื้อกูลให้ผู้ฟัง เกิดปัญญาเป็นของตนเอง)

~สิ่งที่สำคัญ ก็คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูก

~แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีค่ายิ่ง ที่ทำให้เราไม่เข้าใจผิด ไม่หลงตามคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ชีวิตเกิดมาแล้ว มีทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่เคยขาดเลย ไม่มีใครไปเรียกร้อง แต่ว่ามีสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วทั้งนั้น  โดยไม่มีใครไปขอเลย

~เกิดมาแล้ว  มีใครคิดบ้างไหม ว่า สมควรที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มี?,  ความจริง ก็คือว่า ปัญญา ความเห็นถูกต้อง เป็นอินทรีย์ เป็นใหญ่  เพราะเหตุว่า จากความไม่รู้ที่มืดสนิท  ก็เป็นผู้มีความเห็นถูกเกิดขึ้นเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้  เพราะฉะนั้น  ปัญญาจึงเป็นอินทรีย์  คือ  เป็นใหญ่

~ความเป็นไปทุกวันตั้งแต่เกิดจนตาย ก็เป็นไปด้วยความไม่รู้ ทั้งหมด จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ละคำ  เริ่มจากคำว่าธรรม คือ สิ่งที่มีจริง    สิ่งที่มีจริงมีลักษณะหลากหลายต่างกันมาก  เห็นเกิดแล้วดับ เป็นของใครหรือเปล่า?  เป็นใครหรือเปล่า?  ไม่มีแล้ว    ก่อนเห็น ก็ไม่มีเห็น ทุกคำต้องพิจารณา ถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้น

~คนที่เกิดมาแล้ว  ไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมเลย  ก็จากโลกนี้ไป  เขารู้อะไรหรือเปล่า?   ก็ไม่รู้อะไร

~กำลังเห็น  ก็เพราะมีตา เป็นใหญ่ (จักขุนทรีย์)  เพราะถ้าไม่มีตา  ไม่มีอะไรที่จะปรากฏให้เห็นได้เลย      จิต ก็เป็นใหญ่ ด้วย  คือ เป็นมนินทรีย์

~ฟังพระธรรม  เพื่อรู้   รู้ขึ้นๆ  จนกระทั่งเข้าใจมั่นคงขึ้นในขั้นการฟัง ว่า ไม่มีเรา   และในที่สุด  ไม่ใช่ไม่มีเราเท่านั้น  (เพราะ)ไม่มีทุกอย่าง  เพราะเหตุว่า ก่อนมี ไม่มีเลย  พอเกิดมีแล้วก็หมด แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย  ไหนล่ะ? ก็คือ ไม่มี   ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงว่า ไม่มี   ถึงที่สุดแล้ว ก็คือ  ไม่มี  ถึงจะละความติดข้องได้   ไม่มีแล้วจะติดข้องได้อย่างไร

~ฟังธรรมเข้าใจ  ต่างจากขณะที่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจ  เพราะฉะนั้น ขณะที่ฟังเข้าใจ  ไม่มีอกุศล(สภาพธรรมที่ไม่ดี) เพราะขณะนั้น จิตต้องปราศจากสภาพธรรมที่ไม่ดี

~ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำ ที่จะค่อยๆ นำไปสู่ความเข้าใจขึ้นๆ ในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้น

~ปัญญาความเข้าใจถูก  ต้องมีตั้งแต่เริ่มฟัง  ถ้าไม่ฟังพระธรรมเลย  จะไปนั่งปฏิบัติ จะไปสำนักปฎิบัติ จะไปดับกิเลสถึงความเป็นพระโสดาบัน ใครพูด?  ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย

~คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ผู้ฟังสามารถรู้ว่า อะไรถูก อะไรผิดแล้ว ไม่ถือเอาสิ่งที่ผิด  เพราะปัญญาเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง  ด้วยเหตุนี้การฟังธรรม ต้องฟังด้วยความเคารพยิ่งในแต่ละคำ

~ขณะไหนที่กระทำสิ่งที่ดี หรือ จิตใจที่ดีงามเกิดขึ้น  ขณะนั้นจิตผ่องใสจากอกุศล

~ไม่ว่าการกระทำอะไรทั้งสิ้นที่หวังจะให้เกิดปัญญา  (ซึ่ง)ไม่ใช่การฟังธรรมแล้วเข้าใจค่อยๆ เข้าใจขึ้น  ไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาที่จะดับกิเลสได้ เพราะขณะนั้น หวัง เป็นความติดข้อง เป็นตัวตน ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมั่นคง ว่า ธรรมทั้งหลาย เป็นอนัตตา(ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น)

~ฟังพระธรรม เพื่อละความไม่รู้  จนกระทั่งความรู้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น  เมื่อมีความเข้าใจละคลายขึ้น ก็มีปัจจัยที่จะเข้าใจถึงเฉพาะสภาพที่เป็นธรรม  เพราะขณะนี้เป็นแต่ "ฟังเรื่องของธรรม" แต่ยังไม่ได้ถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรม  ลองคิดดู ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคัลลานะ  ท่านวิสาขามิคารมารดา ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  จิตตคฤหบดี  ท่านก็เคยตั้งต้นมาอย่างนี้  

~สิ่งที่มีจริงทุกอย่าง ทั้งหมด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดค่อยๆให้เข้าใจในความไม่มีเรา   เป็นแต่เพียงธรรม (สิ่งที่มีจริงๆ แต่ละหนึ่ง)  
วันหนึ่ง คำที่ได้ฟังทั้งหมด ก็จะแจ่มแจ้ง  จนถึงขั้นประจักษ์ได้ แต่ต้องมาจากการที่เข้าใจขึ้นๆ 

~ทำไปด้วยความไม่รู้  ผล ก็คือ  ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ควรเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งยากที่จะได้ฟังในสังสารวัฏฏ์ เพราะเหตุว่า  นานแสนนานกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะอุบัติขึ้น ต้องบำเพ็ญพระบารมี(คุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส) นานมากกว่าจะรู้ความจริงที่เราได้ฟัง ทั้งหมดเป็นความจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ เพราะฉะนั้น ถ้ารู้ว่ามีคนที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้น เป็นประโยชน์ไหมที่จะเข้าใจ  และไม่ควรที่จะประมาทด้วยการคิดว่าง่าย เพราะเป็นไปไม่ได้เลย  เพราะว่า เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง

~ปัญญา ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี้แหละ จะค่อยๆ ละคลายความเห็นผิดและความยึดมั่น ว่า เป็นเรา เป็นของเราซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมากมายมหาศาลซึ่งโลกเต็มไปด้วยภัยพิบัติต่างๆก็เพราะอกุศลธรรมความไม่รู้ความจริง

~ปัญหาทุกปัญหาก็มาจากความไม่รู้ แล้วก็จะมีปัญหาต่อไป เพราะฉะนั้น ถ้ายังคงไม่รู้ความจริงก็แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะฉะนั้น ทุกคนล้วนมีปัญหาแล้วจะแก้อย่างไร  หนทางเดียว ก็คือ เมื่อได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัญหาทั้งหลายก็ค่อยๆลดไป เพราะรู้ว่าเป็นธรรม ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย  เหตุดี ย่อมนำมาซึ่งผลที่ดี เพราะฉะนั้น ปัญญาก็จะถือเอาในสิ่งที่ควร ละทิ้งสิ่งที่ไม่ควร  ซึ่งถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้.

 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 เม.ย. 2561 21:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 6 เม.ย. 2561 23:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
rrebs10576
วันที่ 7 เม.ย. 2561 00:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
มกร
วันที่ 7 เม.ย. 2561 08:05 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 7 เม.ย. 2561 11:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 เม.ย. 2561 12:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 7 เม.ย. 2561 13:29 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบอนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 7 เม.ย. 2561 15:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Dechachot
วันที่ 7 เม.ย. 2561 18:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
bsomsuda
วันที่ 7 เม.ย. 2561 21:29 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thilda
thilda
วันที่ 7 เม.ย. 2561 21:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
วิริยะ
วันที่ 8 เม.ย. 2561 23:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ประสาน
วันที่ 9 เม.ย. 2561 05:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
s_sophon
วันที่ 11 เม.ย. 2561 08:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ