สังฆทานในหมู่พระไม่ดี ได้บุญกว่าถวายเจาะจงกับพระพุทธเจ้า??
 
ดัมมี่
ดัมมี่
วันที่  27 ม.ค. 2561
หมายเลข  29445
อ่าน  478

ทักขิณาวิภังคสูตร

   [๗๑๓] ดูกรอานนท์ ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภู มี
ผ้ากาสาวะพันคอ เป็นคนทุศีล มีธรรมลามก คนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะ
สงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น ดูกรอานนท์ ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้น
เราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่ว่าเราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่า
มีผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย ฯ

รุปคือ ถวายสังฆทานกับหมู่สงฆ์ที่ประพฤติแต่ธรรมเลว ยังได้บุญกว่าถวายเจาะจงให้กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปเดียว

กรุณาช่วยอธิบายได้มั้ยครับ

เพราะพระสูตรก็บอกว่ายิ่งคนรับละกิเลสได้มาก ยิ่งเป็นเนื้อนาบุญมาก


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ม.ค. 2561 08:35 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


     ก่อนอื่นต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจว่า สังฆทาน คือ  อะไร?  มาจากคำสองคำรวมกัน คือ สังฆะ (หมายถึงหมู่ คือ หมู่ของพระอริยบุคคล ๔ จำพวก, และยังหมายถึงหมู่ของภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทอย่างถูกต้องตามพระวินัย ด้วย)  + ทาน  (เจตนาเป็นเครื่องสละหรือบริจาค  และยังหมายถึงไทยธรรม คือ วัตถุที่จะพึงถวายด้วย) ดังนั้น สังฆทาน จึงเป็นการถวายไทยธรรมมุ่งตรงต่อสงฆ์ (มุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์)  โดยไม่มีการเจาะจง  

     ดังนั้น การให้สาธารณประโยชน์ จึงไม่ใช่ สังฆทาน ครับ

     สำคัญที่ความเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นว่า สังฆทาน คือ อะไร อยู่ที่วัตถุสิ่งของ หรือไม่  หรืออยู่ที่สภาพจิตเป็นสำคัญ  สังฆทาน  หมายถึง  ทานที่ถวายสงฆ์  คือ หมู่ของพระอริยสงฆ์  ไม่ใช่การถวายภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  ผู้ถวายต้องเข้าใจในความหมายคำว่า หมู่ของอริยสงฆ์  และของที่จะถวายนั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นถังสีเหลือง แต่จิตของผู้ถวายน้อมบูชาคุณของพระอริยสงฆ์  จิตไม่หวั่นไหว  คือ  ไม่เลือกภิกษุผู้รับทาน  สรุปคือถ้าไม่เข้าใจสังฆทาน ไม่เข้าใจอริยสงฆ์  หรือเลือกผู้รับทานมีจิตหวั่นไหวในผู้รับ  ไม่เป็นสังฆทาน  ส่วนจำนวนของพระภิกษุที่รับทาน  แม้ภิกษุรูปเดียว ที่เป็นตัวแทนของสงฆ์ก็เป็นสังฆทาน  วัตถุที่ถวายจะต้องเป็นวัตถุที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตเท่านั้น ครับ 

ดังนั้นไม่ควรถวายเงินและทอง และ ควรถวายของที่เหมาะสม กับพระภิกษุ ที่ไม่ใช่อยู่ในถังเหลืองที่เป็นถังเวียนสังฆทาน ควรถวายสิ่งที่เหมาะสม มี บริขารแปด เป็นต้น ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ม.ค. 2561 12:34 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อที่ควรจะได้พิจารณาว่า สังฆทาน เป็นการถวายไทยธรรมมุ่งตรงต่อสงฆ์ (มุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์) โดยไม่มีการเจาะจง ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงอาหารอย่างเดียวเท่านั้นยังหมายรวมถึงปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตประการอื่น ๆ ด้วย เช่น จีวร ยารักษาโรค เป็นต้น ทั้งหมดมุ่งตรงต่อสงฆ์ จุดประสงค์ของการถวายสังฆทาน เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ขัดเกลาความตระหนี่และอกุศลธรรมประการอื่น ๆ ถ้าเป็นความต้องการที่จะได้ผลมากจากการถวายสังฆทาน นั่นไม่ใช่สังฆทาน เพราะการถวายสังฆทาน เป็นการให้ทานมุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์ แสดงถึงจิตใจที่อ่อนโยนประกอบด้วยความนอบน้อมเคารพยำเกรง ต่อสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่้ได้เป็นผู้ถวายสังฆทาน แต่ในชีวิตประจำวัน ถ้าเป็นผู้เจริญกุศลประการต่าง ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ ตามกำลังความสามารถของตน ย่อมเป็นสิ่งที่สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง สะสมปัญญาไปตามลำดับ ถ้าเริ่มเข้าใจพระธรรมไปตามลำดับแล้ว การเจริญกุศลทั้งหลายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาน(การให้ สละวัตถุสิ่งของ เพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่น อันเป็นการสละซึ่งความตระหนี่) ในเรื่องของศีล (งดเว้นจากทุจริตกรรมประการต่าง ๆ และประพฤติในสิ่งทีดีงาม) ในเรื่องของภาวนา (การอบรมเจริญความสงบของจิต และการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง) ย่อมเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสของตนทั้งสิ้น ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 29 ม.ค. 2561 09:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ดัมมี่
ดัมมี่
วันที่ 29 ม.ค. 2561 23:13 น.

ขอบพระคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561 15:30 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ