การบอกอาบัติสังฆาทิเสส
 
Maxzz
Maxzz
วันที่  29 ส.ค. 2560
หมายเลข  29127
อ่าน  3,279

กระผมได้ทำการอาบัติสังฆาทิเสสไป แล้วอยากทราบว่า การที่ต้องบอกอาบัติสังฆาทิเสสโดยไม่ให้เกิดการปกปิด เพื่อที่จะไปอยู่กรรม ตามจำนวนวันที่ปกปิด

อยากทราบว่า การบอกอาบัติต้องทำอย่างไร หมายถึงว่าต้องไปบอกพระภิกษุรูปอื่นว่าตัวเราอาบัติสังฆาทิเสสใช่หรือไม่  มีโอกาสได้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมา ท่านบอกว่าใช้วิธีบอกด้วยการปลงอาบัติก็ถือว่าบอกแล้ว จากคำว่า ครุละหุกา 

เลยอยากทราบว่าข้อเท็จจริง ควรกระทำเช่นใด 

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบ...


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ส.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  อาบัติสังฆาทิเสส แม้จะเป็นอาบัติหนัก แต่ก็เป็นอาบัติที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง ตามพระวินัย ซึ่งการประพฤติที่จะทำให้พ้นจากอาบัติดังกล่าวได้เรียกตามพระวินัยว่า "ประพฤติวุฏฐานวิธี" หรือ การอยู่กรรม (หรือ ที่คุ้นกันในคำว่า อยู่ปริวาสกรรม)   ซึ่งจะต้องอาศัยสงฆ์เป็นหลัก  เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว  ไม่ควรปกปิดไว้   ต้องบอกแก่พระภิกษุด้วยกันว่า ตนเองต้องอาบัติสังฆาทิเสส เพราะถ้าปกปิดไว้กี่วัน หรือเป็นเดือน เป็นปี ก็ต้องอยู่ปริวาสตามวันที่ตนเองได้ปกปิดอาบัติไว้  อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ยังปฏิญาณตนว่าเป็นพระภิกษุเมื่อต้องอาบัติแล้ว  ก็จะต้องกระทำคืนแก้ไขให้ถูกต้อง  ตามพระวินัย  เห็นโทษ  พร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะไม่ล่วงละเมิดอีก เพื่อให้ตนเองพ้นจากอาบัตินั้นๆ  เพราะถ้าไม่แก้ไข  ยังเป็นผู้มีอาบัติอยู่ย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์  กั้นการบรรลุ มรรค ผล นิพพาน  ถ้ามรณภาพลงในขณะที่ยังมีอาบัติอยู่  ก็เป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้า [แต่ถ้าได้ลาสิกขา (คือ สึกไป) เป็นคฤหัสถ์   โดยที่ยังไม่ได้อยู่ปริวาสกรรม ก็ไม่มีอาบัติติดตัวอีกต่อไป  เพราะไม่ได้เป็นพระภิกษุแล้ว]    ก็ขอให้พระคุณเจ้าได้สอบถามกับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ว่า มีการอยู่ปริวาสกรรมที่ไหนบ้างเพื่อจะได้ไปอยู่ปริวาสกรรม   ซึ่งจะทำให้พ้นจากอาบัติดังกล่าวได้ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ส.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

พระวินัยบัญญัติแต่ละสิกขาบท  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เอง เพื่อให้พระภิกษุได้สำรวมระวัง ไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้นๆ   อันจะเป็นไปเพื่อฝึกหัดกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส  ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว โอกาสที่จะล่วงละเมิดสิกขาบท ก็ย่อมจะมีได้มาก รวมถึงต้องอาบัติสังฆาทิเสส  ด้วย  การบอกว่า ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แก่พระภิกษุด้วย   ก็แสดงถึงความจริงใจ  เปิดเผย ไม่ปกปิดโทษของตนเอง  เพื่อจะได้แก้ไขตามพระวินัยให้ถูกต้องต่อไป    ถ้าได้สำรวมรักษาพระวินัยบัญญัติอย่างดีแล้ว พร้อมทั้งศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ขัดเกลากิเลสของตนเอง  ย่อมไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนใจเลย ครับ  แสดงให้เห็นเลยว่า การล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ นำมาซึ่งความไม่สบายใจอย่างแท้จริง ครับ  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วิราม
วิราม
วันที่ 1 ก.ย. 2560

ขอ อนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 1 ก.ย. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ