นับถือพุทธแต่จัดพิธีพราหมณ์ เรียกว่าแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาหรือไม่

 
pdharma
วันที่  22 เม.ย. 2560
หมายเลข  28784
อ่าน  742

จาก จัณฑาลสูตร ที่ว่า " อุบาสก...ย่อมไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้..." หากเรานับถือพุทธแต่จัดพิธีพราหมณ์ เช่น พิธียกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ งานตัดจุก ฯลฯ จะเรียกได้ว่าแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาหรือไม่

และเมื่อเป็นชาวพุทธแต่แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา จะได้รับผลอย่างไร

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 22 เม.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การทำบุญในเขตพระพุทธศาสนา หรือ การ" ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระศาสนา" หมายถึง ไม่แสวงหาเพื่อที่จะทำบุญกับพวกนอกศาสนาก่อน แต่ไม่ได้หมายถึงไม่ให้ทำบุญกับคนอื่นเลย แต่การไม่แสวงหาคือการที่ทำบุญกับเขตบุญนี้ (ภิกษุ) ก่อนครับ ถึงแม้เราทำกับบุคคลในศาสนาอื่น ก็ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเท่านั้น แต่มิใช่ประกอบด้วยความเห็นผิดที่จะไปบำรุงศาสนาของเขา ครับ

เรื่อง การแสวงหาเขตบุญภายนอก มีลักษณะอย่างไร ส่วนไม่แสวงหาก็ตรงกันข้าม

[เล่มที่ 37] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 82

ข้อความบางตอนจาก อรรถกถาหานิสูตรที่ ๙

ศีล ๑๐ บทว่า อิโต พหิทฺธา ได้แก่ นอกพระศาสนานี้. บทว่า ทุกฺขิเณยฺยํ คเวสติ ความว่า แสวงหาบุคคลผู้รับไทยธรรม. บทนี้ อิธ จ ปุพฺพการ กโรติ (การแสวงหาเขตบุญภายนอก) ความว่า ให้ทานแก่พวกเดียรถีย์ ภายนอก (พระศาสนา) เหล่านั้น แล้วจึงถวายทานแก่ภิกษุ ทั้งหลาย ในภายหลังคำที่เหลือในบทว่าทั้งปวง มีอรรถง่ายทั้งนั้น แล.

--------------------------------------------

ส่วน พิธียกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ งานตัดจุก เป็นต้น ที่คนที่กล่าวตนเองว่าเป็นชาวพุทธไปทำกัน สำคัญว่าเป็นบุญ ก็เป็นทั้งความเห็นผิด มิจฉาทิฏฐิและเป็นการแสวงหาเขตบุญนอกศาสนาด้วย ถ้าไปทำกับพวกพราหมณ์ พวกเห็นผิด แต่สำคัญว่าเขาผู้นั้นเห็นถูก เพราะ ไม่เข้าใจความจริง มีความเห็นผิด จึงแสวงหาสิ่งที่ผิด ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 23 เม.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แสดงถึงความเป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย ไม่มีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง จึงมีการกระทำอะไรที่ผิดๆ มากมาย เป็นไปตามอกุศลที่สะสมมา ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส ไม่ได้คล้อยตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แม้พฤติกรรมดังกล่าวที่ปรากฏในคำถาม ก็แสดงว่าเป็นการกระทำที่เป็นการแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่น้อย เพราะฉะนั้นแล้ว ใครก็ตาม ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง แต่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง ผู้นั้นไม่ใช่ชาวพุทธ ไม่ใช่พุทธบริษัท ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 30 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
2491surin
วันที่ 4 พ.ค. 2560

พิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธเรานี่เท่าที่เห็น เห็นกันอยู่ก็ส่วนมากทำกันมาตามประเพณีนิยม ตามบรรพบุรุษที่เคยทำสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนแยกไม่ออกว่าอันไหนของพุทธอันไหนของพราหมณ์ ซึ่งอันนี้ก็น่าเห็นใจ ถ้าเราไม่ศึกษาและไม่ฟังพระธรรมให้เข้าใจ. กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Kawita
วันที่ 22 ม.ค. 2563

สาธุธรรมค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ