บทร้อยกรอง น้อมบูชาคุณความดี ๙๐ ปีท่านอาจารย์

 
ธุลีพุทธบาท
วันที่  16 ม.ค. 2560
หมายเลข  28538
อ่าน  1,398

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺสฺส ฯ

(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น)

----------

บทร้อยกรอง น้อมบูชาคุณความดี

๙๐ ปี ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขอนอบน้อมสดุดีบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่

ด้วยบทประพันธ์ที่กลั่นกรองจากใจ อิงอาศัยความเข้าใจพระธรรม

ที่ได้รับจาก ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อันมีค่าประเสริฐยิ่งครับ

"...ศุกร์สิบสาม มกรา มาบรรจบ วาระครบ เก้าสิบปี ปรีดีสมร

น้อมรำลึก สดุดี อัญชลีกร ตามคำสอน พระเลิศยศ ทศพล

นามสุจินต์ บริหารวนเขตต์ ปัญญาเดช เหตุอบรม บ่มเพาะผล

ให้ฉลาด ปราดเปรื่อง เรืองกมล ในกุศล ที่ประกอบ ด้วยปัญญา

ท่านศึกษา พุทธธรรม ทุกดำรัส ไม่เร่งรัด รีบร้อนเรียน เพียรสิกขา

โดยไม่รู้ ไม่เข้าใจ ด้วยอัตตา เพราะตัณหา พาให้จม หลงงมงาย

แต่ทุกคำ ท่านเข้าใจ ในอรรถะ เป็นธรรมะ ที่ละเอียด ควรขยาย

เพื่อรู้จริง เข้าใจจริง จึงจะคลาย ความมั่นหมาย สำคัญผิด คิดว่าเรา

เพียงเกิดขึ้น ปรากฏ แล้วหมดไป ไม่เข้าใจ ไม่พร้อมเชื่อ เมื่อยังเขลา

ต่อเมื่อฟัง พระสัทธรรม จึงบรรเทา ความมัวเมา ความยึดถือ ที่มีมา

ไพเราะเสียง ไพเราะธรรม คำประเสริฐ ปัญญาเลิศ กล่าวจับใจ ไม่กังขา

ทุกขณะ เป็นธรรมะ อนัตตา ธาตุนานา เพราะปัจจัย ไม่ใช่เรา

งามเบื้องต้น งามท่ามกลาง งามที่สุด รสวิมุติ รสพระธรรม นำมรรคผล

หนทางรู้ ทนทางละ ต้องอดทน ไม่สับสน ในหนทาง พระศาสดา

แสนโกฏิกัปป์ นับไม่ถ้วน ล้วนกิเลส ทุกข์เทวษ เพราะเห็นผิด และตัณหา

โลภโกรธหลง ความไม่ดี ที่มีมา อวิชชา เป็นต้นเหตุ ยอดเภทภัย

คุณความดี บริสุทธิ์ ดุจน้ำหยด ค่อยค่อยลด ละคลาย อนุสัย

เป็นบารมี เพราะทำดี อย่างจริงใจ ท่านสอนให้ ไปอีกฝั่ง อย่างอาจอง

ท่านสอนธรรม เปี่ยมเมตตา น่าน้อมกราบ ไม่เพ่งลาภ สักการะ อานิสงส์

ท่านอุทิศ ทั้งชีวิต เพื่อดำรง ความถูกต้อง ความมั่นคง พระธรรมวินัย

ท่านงามพร้อม งามกาย วาจาจิต มีชีวิต งามปัญญา น่าเลื่อมใส

ท่านงามศีล งามพระธรรม ประจำใจ งามอัธยาศัย องอาจ หาญทะนง

ท่านเคารพ รัตนะ ประเสริฐสุด หนึ่งพระพุทธ สองพระธรรม สามพระสงฆ์

เพราะประจักษ์ ในพระคุณ อย่างมั่นคง เป็นผู้ตรง ดำรงมั่น ในมรรคา

ท่านโอบอ้อม เอื้ออารี ไมตรีจิต เกื้อกูลศิษย์ ให้มั่นคง ในศาสนา

กราบแทบเท้า ด้วยเคารพ และบูชา ในจริยา ที่ประเสริฐ เลิศล้ำคุณ

ขอทดแทน คุณความดี ที่ยิ่งใหญ่ ความเข้าใจ ช่วยเผยแพร่ สนับสนุน

ปรนนิบัติ น้อมรับใช้ ได้ค้ำจุน พระธรรมคุณ ให้คงอยู่ คู่โลกา

ขอบูชา ด้วยความดี ที่บริสุทธิ์ แม้ประดุจ เพียงหนึ่ง กลีบบุปผา

เป็นคนดี ดั่งที่ท่าน พร่ำสอนมา เพราะปัญญา เจริญขึ้น ในพระธรรม..."

แทนใจชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

และคณะศิษย์ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ทุกท่านครับ

ขอถวายความน้อบน้อมอย่างสูงสุดแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

----------

.ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 22 ม.ค. 2560

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺสฺส ฯ

(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น)

----------

สุ -ตะปัญญ์เริ่มด้วย เงี่ยสดับ

จินต์ คิดถัดอัตถ์สอดรับ ยิ่งแกล้ว

มหา ภาวนาลำดับ ตามต่อ

อุบาสิกา องค์เอกแก้ว ช่องชี้ สัจธัมม์

บริ -ษัทผู้เลิศล้วน ปัญญา

หาร -เทสน์เภทโมหา ปัดป้อง

วน -าเฉกชัฏกิเลสา ปราบอยู่

เขตต์ วิปัสสนาซ้อง ประจักษ์จ้า ปัจจุบัน

โคลงสี่สุภาพนี้แต่งโดยคุณไหม ธรรมรักษ์ ชาวเชียงใหม่

ซึ่งท่านอาจารย์ปรารภให้นำมาลงเวปไซต์ด้วยครับ

----------

.ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
orawan.c
วันที่ 25 ม.ค. 2560

ขอกราบบูชาพระคุณพระรัตนตรัย

และท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ด้วยความเคารพอันสูงยิ่ง

ด้วยการทำดี ศึกษาพระธรรม และช่วยเผยแพร่พระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 25 ม.ค. 2560

ไพเราะมากครับ อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jaturong
วันที่ 30 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Selaruck
วันที่ 8 ก.ย. 2562

เป็นร้อยกรองที่น้อมบูชาคุณท่านอาจารย์ที่กลั่นออกมาจากใจผู้ประพันธ์ที่ไพเราะยิ่ง

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตอันงดงามนั้นที่ร้อยกรองแทนใจของเหล่าศิษย์คนอื่นๆ ของท่านอาจารย์

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ