ผมพึ่งจะบวชใหม่ เผลอทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ควรจะทำยังไง
 
Yoichimuyo
วันที่  23 ต.ค. 2559
หมายเลข  28299
อ่าน  358

เผลอทำผิดเพราะความไม่รู้ มารู้อีกทีคือผิดอาบัติสังฆาทิเสส ควรจะแก้ยังไงครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
   
พระวินัยบัญญัติแต่ละสิกขาบท  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เอง เพื่อให้พระภิกษุได้สำรวมระวัง ไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้นๆ   อันจะเป็นไปเพื่อฝึกหัดกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส  ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว โอกาสที่จะล่วงละเมิดสิกขาบท ก็ย่อมจะมีได้มาก รวมถึงต้องอาบัติสังฆาทิเสส  ด้วย ซึ่งเมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส แล้ว ต้องแก้ไขด้วยการประพฤติวุฏฐานวิธี (อยู่กรรม)  ตามพระวินัย  จึงจะพ้นจากอาบัติสังฆาทิเสสได้   ปกปิดไว้กี่วัน ก็ต้องอยู่ปริวาส เท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดไว้   ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาบัติหนักหรือเบา  ถ้าไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้ว  ย่อมมีโทษแก่ภิกษุรูปนั้น  เป็นเครื่องกั้นในการบรรลุมรรคผลนิพพาน และถ้ามรณภาพในขณะที่ยังมีอาบัติอยู่ ก็เป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้า  แต่ถ้าได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เป็นเครื่องกั้น

ถ้าหากพระคุณเจ้า ลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์  ก็ไม่มีอาบัติ เพราะไม่ใช่พระภิกษุแล้ว  ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 พ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 23 พ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ