ความเหมือนที่แตกต่าง
 
montiralai
วันที่  10 ก.ย. 2559
หมายเลข  28183
อ่าน  609

คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน อาศัยบนโลกเดียวกัน แต่ทำไมถึงมีความแตกต่างกันที่ว่า บางคนเกิดมาในวงศ์ตระกูลที่ดีบางคนเกิดจากท้องคนจน บางคนต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ จากคนรัก บางคนอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ มี พ่อ แม่ ลูก บางคนต้องเป็นขอทาน บางคนเป็นคนดี บางคนเป็นคนชั่ว บางคนเรียนเก่งเข้าใจง่าย บางคนเรียนไม่เก่งพยายามเท่าไรก็ไม่เก่งไม่จำ บางคนสอนง่าย บางคนสอนยาก เป็นเพราะเหตุใดค่ะคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ก.ย. 2559 14:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความแตกต่างกันทางรูปร่างกาย ยากดีมีจน ล้วนเกิดจากความแตกต่างกันของกรรมเป็นสำคัญ ครับ

ดังข้อความในพระไตรปิฎกที่ว่า

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 251                       

๕.  จูฬกัมมวิภังคสูตร  ว่าด้วยกฏแห่งกรรม


           [๕๗๙]   ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้:-            สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี.  สมัยนั้นแล  สุภมาณพ  โตเทยยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับ   แล้วได้ทักทายปราศรัยกับพระ-ผู้มีพระภาคเจ้า    ครั้นผ่านคำทักทายปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว    ได้นั่งณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.           [๕๘๐]  สุภมาณพ   โตเทยยบุตร   พอนั่งเรียบร้อยแล้ว     ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่า.    ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ    อะไรหนอแล   เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่   ปรากฏความเลวและความประณีตมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้น  มีอายุยืน  มีโรคมาก   มีโรคน้อย     มีผิวพรรณทราม  มีผิวพรรณงาม  มีศักดาน้อย  มีศักดามาก  มีโภคะน้อย   มีโภคะมาก  เกิดในสกุลต่ำ  เกิดในสกุลสูง  ไร้ปัญญา   มีปัญญา    ข้าแต่พระโคดม-ผู้เจริญ  อะไรหนอแล  เป็นเหตุ  เป็นปัจจัย  ไห้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีต.          [๕๘๑]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า    ดูก่อนมาณพ    สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของคน    เป็นทายาทแห่งกรรม    มีกรรมเป็นกำเนิด    มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีกรรมเป็นที่พึงอาศัย   กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้   

------------------------------------------------------------------

   ส่วนการแตกต่างกันของอุปนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้เกิดจากรรมแต่แตกต่างกันเพราะการสะสมมาของการเกิดขึ้นของกุศล อกุศลที่แตกต่างกันไป  เช่น ผู้ที่มักโกรธ เพราะ สะสมมาที่จะโกรธบ่อยๆ เป็นต้น ผู้มีอัธยาศัยให้ทาน ก็เพราะเป็นผู้สะสมการให้บ่อยๆ เป็นต้น ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ก.ย. 2559 17:33 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ที่กล่าวว่าเป็นแต่ละคน นั้น ก็เพราะว่ามีธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   แสดงถึงความเป็นจริง คือ เหมือนกันโดยความเป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่  จิต  เจตสิก และ รูป  แต่ที่แตกต่างกัน คือ  แตกต่างตามการสะสม  เพราะสะสมมาแตกต่างกัน ทั้งดีและไม่ดี  จึงมีความประพฤติเป็นไปที่แตกต่างกัน  และ แตกต่างกันในเรื่องของการได้รับผลของกรรม  เมื่อเหตุที่กระทำมาแตกต่างกัน  จึงได้รับผลของกรรม ในลักษณะต่างๆ แตกต่างกัน ตามควรแก่เหตุที่ได้กระทำแล้ว      ทั้งหมดเป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน   มีแต่ธรรมเท่านั้น  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 11 ก.ย. 2559 19:37 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ก.ย. 2559 09:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 21 ก.ย. 2559 11:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ