อยู่กับทุกข์โดยไม่เป็นทุกข์
 
fouron
fouron
วันที่  13 ก.ย. 2559
หมายเลข  28188
อ่าน  724

กระผมอยากจะทราบว่า ในพระพุทธศาสนาคนเรานั้นจะสามารถอยู่กับความทุกข์โดยที่ไม่ทุกข์ได้อย่างไรครับ  

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 ก.ย. 2559 09:38 น.

ถ้าไม่รู้จักทุกข์ ก็ไม่สามารถละทุกข์ได้จริงๆ  และทุกข์ในพระพุทธศาสนา มีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง และรู้ได้ด้วยปัญญาระดับสูง  ไม่ใช่เพียงการคิดนึกเท่านั้นจริงอยู่ ขึ้นชื่อว่าทุกข์นี้มีประการต่าง ๆ เป็นอเนก  คือ
ทุกขทุกข์                 (ทุกข์เพราะทนได้ยาก)
วิปริณามทุกข์          (ทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลง)
สังขารทุกข์              (ทุกข์ของสังขาร)
ปฏิจฉันนทุกข์          (ทุกข์ปกปิด)
อัปปฏิจฉันนทุกข์      (ทุกข์เปิดเผย)
ปริยายทุกข์             (ทุกข์โดยอ้อม)
นิปปริยายทุกข์         (ทุกข์โดยตรง).

ทุกขทุกข์  คือ ทุกขเวทนาที่เป็นไปทางกายและจิต ชื่อว่า เพราะเป็นทุกข์ทั้งโดยสภาวะทั้งโดยชื่อ.
วิปริณามทุกข์  คือ  สุขเวทนา  เพราะเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์  โดยการเปลี่ยนแปลง. 
สังขารทุกข์  คือ อุเบกขาเวทนา  และสังขารทั้งหลายที่เหลือเป็นไปในภูมิ ๓ เพราะถูกความเกิดและดับบีบคั้น  ก็ความบีบคั้น (ด้วยความเกิดและดับ) ย่อมมีแม้แก่มรรคและผลทั้งหลายเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  พึงทราบว่าธรรมเหล่านั้น  ชื่อว่า  สังขารทุกข์  ด้วยอรรถว่า  นับเนื่องด้วยทุกขสัจจะ.
ปฏิจฉันนทุกข์
 คือ ป่วยไข้ทางกายและจิต มีปวดหู ปวดฟัน  ความเร่าร้อนเกิดแต่ราคะ ความเร่าร้อนเกิดแต่โทสะเป็นต้น  เพราะต้องถามจึงรู้และเพราะก้าวเข้าไปแล้วก็ไม่ปรากฏ ท่านเรียกว่า ทุกข์ไม่ปรากฏดังนี้บ้าง
อัปปฏิจฉันนทุกข์  ความป่วยไข้มีการถูกลงกรรมกรณ์ ๓๒ เป็นต้น  เป็นสมุฏฐาน  ชื่อพราะไม่ถามก็รู้ได้  และเพราะเข้าถึงแล้วก็ปรากฏ
นิปปริยายทุกข์.  คือ ทุกขทุกข์
เว้นทุกขทุกข์ที่เหลือ ชื่อว่า
ปริยายทุกข์ 
เพราะเป็นวัตถุ (ที่อาศัยเกิด) แห่งทุกข์นั้น ๆ. ทุกข์ คือ ความจริงอย่างประเสริฐคือสภาพที่ทนได้ยาก  หมายถึง  สภาพธรรมที่เกิดดับ  และทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏฏ์   คือ  จิต ๘๑    เจตสิก ๕๑   รูป ๒๘ ซึ่งเป็นโลกียธรรมทั้งหมด 

ทำไมต้องกำหนดรู้
     ทุกขอริยสัจจะ กิจ คือ ควรกำหนดรู้ ที่เรียกว่า ปริญญากิจ ที่ควรกำหนดรู้ เพราะ เราไม่รู้ความจริงว่า  ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เป็นแต่เพียงธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปที่เป็นทุกข์ เมื่อไม่รู้ว่า เป็นแต่เพียงธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปที่เป็นทุกข์  ไม่ใช่เรา  จึง เป็นทุกข์ประการต่าง ๆ เพราะไม่รู้ความจริง และเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่เที่ยง ด้วยปัญญา ก็ย่อมไม่เห็นโลกตามความเป็นจริง  หลงยึดติดในสิ่งที่เป็นสมมติ ไม่รู้ความจริงว่ามีแต่ธรรมที่เป็นทุกข์เท่านั้น  เมื่อไม่รู้จึงทำบาป เมื่อทำบาปก็ทำให้เกิดในอบายและวนเวียนในสังสารวัฏฏ์ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงควรรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคือกำหนดรู้ด้วยปัญญาเพื่อจะได้เห็นทุกข์ตามความเป็นจริง เกิดปัญญาดับกิเลสอันนำ

อย่างไรจึงจะเรียกว่าการกำหนดรู้ 
     เมื่อปัญญาเกิดรู้ความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏที่เป็นทุกข์ รู้ความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา นั่นคือ สติปัฏฐานเกิดรู้ความจริงนั่นเองครับ ชื่อว่า กำหนดรู้แล้ว รู้ด้วยปัญญา โดยไม่มีเราที่จะไปกำหนดรู้

กำหนดรู้แล้วได้อะไร
     เมื่อปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรม  สิ่งที่ได้ คือ การรู้จักโลกตามความเป็นจริง สิ่งที่ได้ คือ วิชชา ปัญญาเกิด ย่อมละ ความไม่รู้ อวิชชาและกิเลสประการต่าง ๆ ได้จนดับกิเลสหมด และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด อันนำมาซึ่งทุกข์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 13 ก.ย. 2559 17:50 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ก.ย. 2559 18:36 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

ยังไม่พ้นจากทุกข์ ทุกขณะเป็นทุกข์ เพราะเป็นสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไป ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นขณะไหนก็ตาม ซึ่งก็คือ สภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้      ไม่พ้นไปจากจิต เจตสิก และ รูปเลย      ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่ง   ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดเพราะเหตุปัจจัย      เมื่อเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้      ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดา,   พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก  เพื่อละคลายกิเลสทุก ๆ ประการ  มีความเห็นผิด  ความไม่รู้  เป็นต้น     ความเข้าใจของผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษา  จะต้องเจริญขึ้นไปตามลำดับ   ตามกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล     โดยไม่ขาดการฟังการศึกษา เห็นประโยชน์ในการรู้ความจริง    ซึ่งก็คือ สภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้  ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรม สิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจ  ไม่พ้นไปจากธรรมที่มีจริงในขณะนี้   ไม่พ้นไปจากตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย  ใจ   ครับ                      

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lack
วันที่ 14 ก.ย. 2559 18:25 น.

สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 14 ก.ย. 2559 18:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 ก.ย. 2559 11:59 น.

พระอรหันต์ท่านก็ยังมีทุกข์ทางกาย  แต่ท่านไม่มีกิเลส ท่านไม่มีทุกข์ทางใจ  ส่วนปุถุชนถ้าไม่อบรมปัญญาก็ยังมีทุกข์ทางกายและทางใจ  คนที่ไม่มีทุกข์คือคนที่มีปัญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 16 ก.ย. 2559 11:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ก.ย. 2559 09:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Woranan
Woranan
วันที่ 18 ก.ย. 2559 12:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 25 ก.ย. 2559 16:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ