อยากทราบคำว่า ลอยอังคาร

 
เด็กข้างวัด
วันที่  22 ม.ค. 2550
หมายเลข  2686
อ่าน  7,200

เมื่อมีการเผาศพแล้วตอนเก็บกระดูก มักจะได้ยินเสมอว่านำกระดูกไปลอยอังคาร คำว่า "ลอยอังคาร" หมายถึงอะไรครับ มีขั้นตอนการทำอย่างไร ถ้าทำ และ ไม่ทำจะมีผลอย่างไรครับ? ขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 23 ม.ค. 2550

คำว่า "อังคาร" เป็นภาษาบาลี แปลเป็นภาษาไทยว่า ขี้เถ้า เมื่อมีการเผาศพแล้วจะคงเหลือแต่ขี้เถ้า เรื่องการลอยอังคารไม่มีปรากฏในพระไตรและอรรถกถา ฎีกา ในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อพระอรหันต์ท่านปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงให้นำอัฏฐิธาตุมาเก็บไว้ที่สถูป เพื่อให้คนบูชา เพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังจะเกิดกุศลจิต นอบน้อมระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยสงฆ์ สรุปเรื่องการลอยอังคารไม่มีมาในพระไตรปิฎก พระอริยทั้งหลายท่านไม่ได้ทำการลอยอังคารฉะนั้น ในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทควรประพฤติตามพระอริยบุคคล การลอยอังคารจึงไม่จำเป็นต้องทำ เมื่อไม่ทำไม่มีโทษแต่อย่างใด คือไม่เป็นอกุศลกรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เด็กข้างวัด
วันที่ 23 ม.ค. 2550
ขอบคุณครับ ตอนคุณพ่อผมเสีย ผมไมได้ทำเกรงจะเกิดโทษ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 23 ม.ค. 2550

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ม.ค. 2550

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่อง เถ้า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน แล้วไฟพระเพลิงลุกขึ้นไม่ปรากฏเถ้าเหลือเลย (ต่างกับพวกเราครับ)

ข้อความบางตอนจาก

อรรถกถา มหาปรินิพานสูตร

[เล่มที่ 13] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 331

เมื่อท่านพระมาหากัสสปะและภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้นถวายบังคมแล้ว จิตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โพลงขึ้นเอง. เมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้อยู่ พระอวัยวะส่วนใด คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารุ หรือพระลสิกา เถ้าเขม่าแห่งพระอวัยวะส่วนนั้น มิได้ปรากฏเลย เหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียว.

เมื่อเนยใส และน้ำมันถูกเพลิงไหม้อยู่ เถ้าเขม่ามิได้ปรากฏฉันใด เมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้อยู่ ... เหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียว ฉันนั้น เหมือนกัน.

แต่สำหรับเรา ก็มีกาลบางครั้งบางคราวที่ถูกไหม้จนไม่เหลือเถ้า รวมทั้งสิ่งต่างๆ ด้วย กาลที่ไฟไหม้กัป ครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่...

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง [สุริยสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เด็กข้างวัด
วันที่ 24 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนา และขอบพระคุณมากครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
lovedhamma
วันที่ 14 ต.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 6 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ