พระธรรมยุติกับพระมหานิกายอยู่วัดเดียวกันได้ไหมครับ

 
mmoopp
วันที่  13 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26627
อ่าน  2,637

พระมหานิกายจะไปอยู่วัดธรรมยุติ ได้หรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 22 มิ.ย. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วัด ไม่ใช่ของบุคลหนึ่งบุคคลใด แต่เป็นสถานที่ที่ผู้มีศรัทธาสร้างไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของบรรพชิตในพระธรรมวินัยนี้เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง

พระทั้งสองนิกาย สามารถอยู่ร่วมกันได้ในวัดเดียวกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมั่นคงในความถูกต้อง คือถือตามพระธรรมวินัย ซึ่งจะต้องศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างยิ่ง เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง

ไม่ว่าจะนิกายไหน มหานิกาย หรือ ธรรมยุติ อยู่ที่จุดประสงค์ของบวช ว่า บวชเพื่ออะไร? จุดประสงค์ของการบวชที่แท้จริง คือ ขัดเกลากิเลส ไม่ใช่บวชเพื่ออย่างอื่น ขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่า พระอริยบุคคลทั้งหลายในอดีต มีทั้งผู้ที่เป็นบรรพชิต และ เป็นคฤหัสถ์ การศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง ไม่ได้จำกัดที่เพศหนึ่งเพศใดโดยเฉพาะ ผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรม มีศรัทธาที่จะฟังที่จะศึกษา ก็ย่อมได้ประโยชน์ตามกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่ได้มีความสนใจที่จะฟังพระธรรมและไม่น้อมที่จะประพฤติตามพระธรรมไม่ว่าจะอยู่ในเพศใด ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทั้งนั้น ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ