Print 
พระโสดาบันตกอบายได้หรือไม่
 
แต้ม
แต้ม
วันที่  14 พ.ค. 2558
หมายเลข  26539
อ่าน  75

ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐาน ไม่ต้องบอกว่าเป็นของใคร แต่เป็นของหน่วยงานที่น่านับถือมากของรัฐ มีใจความกล่าวไว้ว่า ตามคติทางพุทธศาสนา ผู้ทีปฏิบัติจนผ่านญาณที่ 2 (ปัจจยปริคหญาณ) เป็นญาณที่เห็นเหตุปัจจัยของรูปนาม ได้ชื่อว่า เป็น พระจุลโสดาบัน เวลาตายถ้าญาณไม่เสื่อมจะไม่ตกอบาย จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ แต่ชาติที่ 3 ไม่แน่นอนอาจตกอบายได้ ถ้าจะไม่ให้ตกอบายจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาต่อไป จนกระทั่งบรรลุอริยมรรค อริยผล ขอเรียนถามว่า พระโสดาบันตกอบายได้จริงหรือครับ เพราะผมอ่านในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า ผู้ที่บรรลุโสดาบันแล้วจะปิดอบายอย่างถาวร สรุปแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยแบบนี้ด้วยหรือครับ ขอเรียนถามด้วยความเคารพครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 พ.ค. 2558 22:01 น.

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

             

พระโสดาบัน คือ ผู้ที่บรรลุคุณธรรม อบรมปัญญา ระดับวิปัสสนาญาณ  16 ขั้น จน

บรรลุความเป็นพระโสดาบันครับ

     จุลโสดาบัน คือ ยังไม่ใช่ความเป็นพระโสดาบัน เพียงเป็นจุลโสดาบัน โสดาบันน้อย

ซึ่ง ผู้ที่เป็นจุลโสดาบันคือมีปัญญาถึงระดับวิปัสสนาญาณขั้นที่ 2 (ปัจจยปริคคหญาณ)

ขึ้นไปครับ ซึ่งวิปัสสนาญาณมีทั้งหมด 16 ขั้น ผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันต้องถึงญาณที่ 16

ส่วนผู้ที่เป็นเพียงจุลโสดาบัน คือได้ถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่ 2  ดังนั้นเมื่อจุลโสดาบันยัง

ไม่ถึงความเป็นพระโสดาบัน ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ใช่พระอริยะ เพราะผู้ที่ไม่ใช่ปุถุชน เป็น

พระอริยะ คือ ประจักษ์แจ้งพระนิพพานถึงการดับกิเลส ถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่ 16 จึงจะ

เป็นพระอริยะบุคคล มีพระโสดาบัน เป็นต้นครับ 

  ดังนั้น จุลโสดาบัน ไม่ใช่พระโสดาบัน จึงยังไม่ได้ปิดประตูอบาย ยังมีเหตุปัจจัยที่สามารถ

ไปอบายภูมิได้ ครับ ขออนุโมทนา

เชิญคลิกอ่านที่นี่ ครับ

พระจุลโสดาบัน [วิภังค์]

พระจุลลโสดาบัน [อรรถกถาอลคัททูปสูตรที่ ๒] 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 พ.ค. 2558 12:50 น.

             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

       พระโสดาบัน      คือ  ผู้ที่ถึงพระนิพพาน เป็นครั้งแรก    ซึ่งก็คือ     เป็นพระอริย

บุคคลขั้นที่ ๑      ที่ได้ประจักษ์แจ้งพระนิพพานดับกิเลสได้ในระดับหนึ่่ง   ดับกิเลส

ได้เพียงบางส่วน  ตามสมควรควรแก่มรรคที่ท่านได้ยังไม่สามารถได้ทั้งหมด 

พระโสดาบันดับความเห็นผิดทุกประการ ดับความลังเลสงสัยในสภาพธรรม  ดับความ

ตระหนี  ดับความริษยา     ดับกิเลสอย่างหยาบที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิ 

เพราะพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกต่อไป   

      ดังนั้นเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว  ท่านก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น 

ท่านก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไป    เพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูง

ขึ้นไป  จนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุด   เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว     ผู้ที่ได้

บรรลุเป็นพระโสดาบัน   ในที่สุดแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ทั้งหมด    เพราะ

ท่านเป็นผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้แน่นอนที่จะได้ตรัสรู้มรคผลเบื้องสูง

ขั้นไป  ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องของปัญญา    จะขาดปัญญา ไม่ได้เลย     สำคัญ

ที่เหตุ คือ   การได้คบกับผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร   ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมจาก

กัลยาณมิตร นั้น  กัลยาณมิตรสูงสุด คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับจริง ๆ     ครับ.                              ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 15 พ.ค. 2558 19:48 น.
เหตุที่ผมสงสัยเพราะเขาอธิบายเรื่องชาติที่เกิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือชาติที่ 3 ก็เลยสงสัย แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับ ขอบพระคุณมากครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ