ผู้ฉลาดในประโยชน์
 
เด็กดาวคะนอง
วันที่  10 พ.ค. 2558
หมายเลข  26527
อ่าน  646

ผู้ฉลาดในประโยชน์ หมายความว่าอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่เป็นประโยชน์ ต้องเป็นกุศล สิ่งที่เป็นอกุศล ไม่ใช่ประโยชน์ ถ้าใครคิดว่าอกุศล เป็นประโยชน์ นั่นเป็นความเห็นที่ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของธรรม ขณะที่กุศลเกิดนั้น เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้ และ ในโลกหน้าด้วย เพราะเหตุว่าจะนำมาซึ่งผลของกุศลนั้นๆ แต่ยังไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์อย่างยิ่งที่เป็นปรมัตถประโยชน์ ถ้าเป็นปรมัตถประโยชน์ แล้ว ต้องเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก ซึ่งจะทำให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมตามความเป็นจริง สามารถที่จะทำให้ดับกิเลสได้ ดับความเห็นผิด ดับความสงสัย ดับความติดข้องในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความติดข้อง มี รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นต้น เพราะปรมัตถประโยชน์ คือ การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้น กว่าจะไปถึงปรมัตถประโยชน์ได้นั้น ต้องไม่ละเลยโอกาสที่จะทำให้ตนเองได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น จากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม เป็นเหตุทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ปัญญาไม่ได้นำทุกข์โทษภัยใดๆ มาให้เลยแม้แต่น้อย และเมื่อปัญญาเจริญขึ้น ความดีประการต่างๆ ก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นคล้อยตามปัญญา เพราะหนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญาเป็นทางที่ทำให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นอย่างแท้จริง และที่จะเป็นผู้รู้ประโยชน์ได้ นั้น ต้องเป็นผู้มีปัญญา เข้าใจความจริง ดังนั้น ความเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ ก็คือ ความเป็นผู้เข้าใจถูกว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ และ น้อมประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ นั้น ละเว้นในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 11 พ.ค. 2558
ปัญญานำไปสู่ประโยชน์ทั้งปวง จริงๆ ค่ะท่านอาจารย์ กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
peem
วันที่ 12 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 13 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pat_jesty
วันที่ 14 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ