ไปสนทนาธรรมที่สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  21 ม.ค. 2558
หมายเลข  26069
อ่าน  1,318

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     

     วันนี้ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘     อ.สุภัสสร  จินดาไทย สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๗๙๗    ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษประจำที่สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น ซึ่งท่านได้ฟังพระธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนามาหลายปี    (และในช่วงเวลาหนึ่งท่านเคยเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้วย) เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรม   มีความประสงค์จะให้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แพร่หลายมายังสถาบันการศึกษาที่ท่านได้ทำการสอนอยู่ บ้าง    จึงได้กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  เพื่อสนทนาธรรมกับนักศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น  เขตสวนหลวง กทม.    แต่เนื่องจากท่านอาจารย์ติดภารกิจสนทนาธรรมกับชาวต่างชาติที่แก่งกระจาน   จ.เพชรบุรี            จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิทยากร ๒ ท่าน คือ อาจารย์วิชัย  เฟื่องฟูนวกิจ    สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๔ และ กระผม คำปั่น อักษรวิลัย   สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๗      มาร่วมสนทนาธรรมในครั้งนี้   เท่าที่จะเป็นไปได้ตามกำลังความรู้ความเข้าใจของตน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับนักศึกษาที่นี่   แม้ว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังร่วมสนทนาไม่กี่คน  แต่...แต่ละท่านก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างดียิ่ง   และร่วมกันสอบถาม และ แสดงความคิดเห็นเมื่อได้ยินได้ฟังแลัว    เนื้อหาสาระของการสนทนาธรรม ตลอดเวลา ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที   ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างดียิ่ง       กระผมขออนุญาตประมวลสารธรรมจากการสนทนาธรรม  ในครั้งนี้ เป็นข้อความสั้น ๆ  (และภาพกิจกรรม)     เพื่อผู้ศึกษาพระธรรมร่วมกันทุกท่าน ได้อ่านและพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

 

จะศึกษาพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน  ต้องเริ่มที่ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง


พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริง   คือ   พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นคำสอนที่ประเสริฐ  เพราะทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจถูกเห็นถูก ละคลายความไม่รู้และกิเลสทั้งหลาย


พระธรรมไม่สาธารณะ คือ ไม่ทั่วไปกับทุกคน  ต้องเป็นผู้เคยเห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้ว  จึงมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษา    ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้ฟังพระธรรม   ซึ่งแสดงถึงความไม่สาธารณะอย่างชัดเจน

 
ธรรม  ไม่พ้นจากชีวิตประจำวัน  มีจริงๆ ในชีวิตประจำวัน  แต่ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม        แม้สมาธิก็มีจริง เป็นสภาพที่ตั้งมั่นในสิ่งที่จิตรู้  เกิดกับจิตทุกขณะไม่มีเว้น  ดังนั้น ใครที่กล่าวว่า  สมาธิ  ดีหมด  จึงไม่ถูกต้อง    เพราะถ้าเป็นสมาธิที่เกิดกับอกุศลจิต   ก็เป็นอกุศล       เมื่อเป็นอกุศล แล้ว  จะดีได้อย่างไร


ขณะที่โกรธ  ตลอดจนถึงขณะที่เป็นอกุศลประการต่างๆ  ขณะนั้นไม่สงบ  แต่ถ้าเป็นความเมตตา    เป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก      ตลอดจนถึงความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่    ขณะนั้นสงบจากอกุศล


ความเข้าใจพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลปรุงแต่งให้จิตน้อมไปในทางฝ่ายที่เป็นกุศล


สภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย    ใครๆ ก็บังคับบัญชาให้เกิดหรือไม่ให้เกิดไม่ได้       สิ่งที่เป็นประโยชน์ คือ เข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา


ความกังวลใจในเรื่องต่าง ๆ มีจริง  ๆ  เป็นความไม่สบายใจ    เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย    ยังมีเหตุที่จะให้ความกังวลใจเกิดขึ้น  ความกังวลใจก็เกิดขึ้น


จิตประกอบด้วยความดีประการต่าง ๆ  เป็นบุญ     จิตที่ประกอบด้วยอกุศล  เป็นบาป  ทั้งหมดเป็นธรรมที่มีจริง  ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย  ไม่ใช่เรา


ถ้าจิตไม่ได้เป็นไปในทาน  ศีล  ความสงบของจิต     และการอบรมเจริญปัญญาแล้ว  ก็เป็นอกุศลโดยตลอด


ถ้าจิตไม่ดี เป็นอกุศล  การกระทำและคำพูดก็คล้อยไปตามจิตที่เป็นอกุศล นั้น

 

ขณะที่ฟุ้งซ่านเป็นอกุศล    ถ้าเป็นกุศลแล้วจะไม่ฟุ้งซ่านเลย


บางคนติดข้องมาก  บางคนโกรธง่ายมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะการสะสม ที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัย 


ความเป็นจริงของธรรม เป็นจริงอย่างไร  ก็เป็นจริงอย่างนั้น   เห็นเป็นเห็น   ติดข้องเป็นติดข้อง โกรธเป็นโกรธ ความเข้าใจถูกเป็นความเข้าใจถูก   เป็นจริงแต่ละหนึ่งโดยไม่ปะปนกัน และใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้น ๆ ไม่ได้

 

มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจ  เป็นบุญแล้วในขณะนั้น    แสดงให้เห็นว่าบุญเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 


ถ้าเพื่อนมีความประพฤติไม่ดี  การมีโอกาสได้เกื้อกูลให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง  ย่อมเป็นสิ่งที่ควรกระทำ


การให้ ก็มีทั้งการให้ที่เป็นวัตถุทาน     การให้อภัย  คือ  ให้ความปลอดภัย   ให้ความไม่มีภัย  ความไม่ถือโทษต่อผู้อื่น     และการให้ที่สูงสุด  คือ การให้ธรรมเป็นทาน    ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเข้าใจถูกเห็นถูกจะเจริญขึ้นได้  ก็มาจากการให้ธรรม


จากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย  แล้วได้ยินได้ฟัง แล้วมีความเข้าใจถูกจากคำที่ได้ยิน ได้ฟัง   นี้คือ ประโยชน์จากการสนทนาธรรม

 

บัณฑิตสูงสุด คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุด        ขณะนี้ กำลังคบหากับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง    ด้วยการตั้งใจฟัง ไม่ประมาทในแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟัง

 

พระธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง นั้น  แสดงให้เข้าใจความจริง   เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูก     เป็นปัญญาของผู้ฟัง ผู้ศึกษา

 

การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม เป็นโอกาสที่หาได้ยาก.


กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในความเกื้อกูลธรรมของอาจารย์วิชัย  เฟื่องฟูนวกิจ

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของ อ.สุภัสสร  จินดาไทย

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของอาสาสมัครบันทึกวีดีโอการสนทนาธรรม

(พี่อุดร,  พี่กุ้ง สุรีรัตน์  และ พี่เอ๋ อลิศลา)

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 21 ม.ค. 2558 19:47 น.

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูวนกิจ ท่านอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย  อาจารย์สุภัสสร จินดาไทยและท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 21 ม.ค. 2558 20:02 น.

  

       ...อนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 21 ม.ค. 2558 20:32 น.

ขออนุโมทนากับอ.คำปั่น อ.วิชัย และอาสาสมัครทุกท่านครับ ที่เกื้อกูลการสนทนาธรรมะ ทำกิจที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ม.ค. 2558 21:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 21 ม.ค. 2558 22:52 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Boonyavee
วันที่ 22 ม.ค. 2558 07:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 22 ม.ค. 2558 07:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 ม.ค. 2558 09:01 น.

สาธุ  อนุโมทนา  และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ม.ค. 2558 10:15 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Noparat
วันที่ 22 ม.ค. 2558 11:26 น.

พระธรรมไม่สาธารณะ คือ ไม่ทั่วไปกับทุกคน  ต้องเป็นผู้เคยเห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้ว  จึงมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษา  ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้ฟังพระธรรม   ซึ่งแสดงถึงความไม่สาธารณะอย่างชัดเจน

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 22 ม.ค. 2558 12:16 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 22 ม.ค. 2558 13:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ladawal
วันที่ 22 ม.ค. 2558 20:32 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
thilda
thilda
วันที่ 22 ม.ค. 2558 23:52 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pulit
pulit
วันที่ 23 ม.ค. 2558 04:28 น.

                  ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 ม.ค. 2558 06:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
umpaikanit
วันที่ 23 ม.ค. 2558 16:54 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน

การได้มีโอกาสได้ฟังหรืออ่านพระธรรมเป็นโอกาสอันประเสริฐในชีวิต เพราะทำให้เข้าใจและมั่นคงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นทุกครั้ง

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 23 ม.ค. 2558 19:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ch.
ch.
วันที่ 24 ม.ค. 2558 07:59 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
chvj
วันที่ 24 ม.ค. 2558 09:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
raynu.p
วันที่ 24 ม.ค. 2558 12:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
nong
วันที่ 29 ม.ค. 2558 14:28 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ