สนทนาธรรมที่ไซ่ง่อน [ระลึกถึงคุณความดี อ.คำปั่น และ อ.ผเดิม] ตอน ๒

 
เมตตา
วันที่  12 ม.ค. 2558
หมายเลข  26026
อ่าน  2,387

จริงๆ แล้วจะต่อตอน ๒ ว่า

สนทนาธรรมที่ไซ่ง่อน [เพราะไม่รู้ จึงยึดถือความเห็นซึ่งผิด จึงเป็นเรา] เป็นตอนที่ ๒

แต่ไหนๆ ก็เริ่มต้นตอนแรกด้วยการกล่าวถึง คุณ Tam Bach ซึ่งเป็นวิทยากร หรือชาว

เวียดนามนับถือความเป็นคนดี และมีความเข้าใจธรรม และยังเป็นผู้ศึกษาธรรมเพื่อความ

เข้าใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาโดยตลอด เป็นเหตุให้ระลึกถึงคุณความดี อ.คำปั่น และ

อ.เผดิม จึงขอกล่าวถึงท่านทั้งสองเป็นตอนที่ ๒ แทนก่อนค่ะ ระหว่างสนทนาธรรมอยู่

ที่เวียดนามก็ได้คิดถึงความอดทนความเพียรของ คุณTam Bach ในการจัดสนทนาธรรม

แต่ละครั้งและยังเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์รวมท่าน

อื่นๆ อีกหลายท่าน เช่นคุณนีน่า คุณซาร่า คุณโจนาธาน คุณแอน คุณไพน่า หม่อมเบ็ตตี้

คุณสุคิน คุณเดวิท เป็นต้น เพื่อความเข้าใจความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและยัง

ได้เกื้อกูลเพื่อนๆ และชาวเวียดนามที่นั่นด้วย ใจเกิดปีติโสมนัส จึงทำให้คิดถึง อ.คำปั่น

และ อ.ผเดิม (น้องเต้ย) ทั้งสองท่านเป็นผู้มีจิตใจดีคอยเกื้อกูลพวกเราทุกคนไม่ว่าปัญหา

ใดๆ โดยเฉพาะความเข้าใจธรรมเป็นส่วนมาก เป็นบุญของพวกเราแท้ๆ ที่ได้ อ.วิทยากร

ที่เป็นคนดี และเกื้อกูลธรรมแก่ทุกๆ คนซึ่งรวมทั้งอาจารย์วิทยากรทุกๆ ท่านที่มูลนิธิ ท่าน

มีความเข้าใจธรรมอย่างมากที่จะคอยเกื้อกูลธรรม แต่ด้วยท่านมีงานมากที่ขึ้นร่วมบรรยาย

กับท่านอาจารย์ จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาสนทนาธรรมกันหลังไมค์ได้เหมือน อ.คำปั่น และ

อ.ผเดิม ก่อนอื่นต้องขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิต และกุศลวิริยะของ อ.วิทยากรทุกๆ

ท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งมา ณ. ที่นี้ด้วยค่ะ ที่จะกล่าวถึง อ.คำปั่น และ อ.ผเดิม

เพราะก่อนไปเวียดนาม มีโอกาสสอบถามความเข้าใจธรรม เรื่องพระวินัยปิฎกกับ อ.คำปั่น

และลักขณะรูป ๔ กับ อ.ผเดิม ซึ่งดิฉันเองได้มีโอกาสสอบถามเป็นประจำอยู่แล้ว และ

ได้ความเข้าใจขึ้นเสมอๆ เมื่อไปเวียดนามก็ได้มีโอกาสฟังการสนทนาธรรมทั้งเรื่องเนื่อง

ด้วยพระวินัยปิฎก และเรื่องลักขณะรูป ๔ ทำให้ดิฉันที่ได้เข้าใจแล้ว เมื่อได้ฟังอีก สนทนา

กันอีก ก็ยิ่งเข้าใจขึ้นอีก ความปีติโสมนัสก็เกิดขึ้นอีก พระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง ทำ

ให้ระลึกถึง พระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านนำความจริงมาเปิดเผยอย่าง

ถูกต้องตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา ก็เพื่อ

ผู้ฟังทั้งหลายจะได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ละหนึ่ง

ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เป็นธรรม ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้เลย

เป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน....ขอกราบเท้าระลึกถึงพระคุณ ท่าน อาจารย์สุจินต์

ด้วยความเคารพอย่างยิ่งอีกครั้งค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 12 ม.ค. 2558

อ.คำปั่น

อ. ผเดิม (เสื้อยืดสีขาวค่ะ)

ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการเกื้อกูลธรรมที่มีต่อทุกๆ คนของ อ. คำปั่น และน้องเต้ย

มีให้เห็นกันอยู่เป็นประจำ ขอกล่าวถึง อ.คำปั่นก่อนคะ อ.คำปั่นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

มาก ใจดี เรียบร้อย (สะสมมาที่จะขำมากๆ เมื่อฟังเรื่องที่น่าขำ และเมื่อดิฉันเห็น อ.คำปั่น

ขำ ดิฉันจะขำมากกว่าเสมอเลย) เมื่อดิฉันได้กลับจากเวียดนามได้พบ อ.คำปั่นที่มูลนิธิ

ก็ได้เล่าให้ฟังว่า ที่ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับ อ.คำปั่น เรื่องพระวินัยปิฎกที่มูลนิธิ ดังที่

อ. คำปั่นได้ให้ความเข้าใจว่า ไม่ว่าปิฎกใดจะเป็นพระอภิธรรมปิฎก พระสุตตันตปิฎก รวม

ถึงพระวินัยปิฎก ล้วนแสดงถึงความจริงซึ่งเป็นธรรมทั้งหมด ที่จะให้เข้าใจความจริงของ

สิ่งที่มีจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กล่าวถึงพระวินัยปิฎกว่าเป็นธรรมทั้งหมด เป็นเครื่องนำ

กิเลสออก และเมื่อดิฉันได้มีโอกาสฟัง และสนทนาธรรมที่ไซ่ง่อนทำให้เกิดความเข้าใจ

มากขึ้นจากเดิม ซึ่งรายละเอียดที่ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกันที่ไซ่ง่อนเรื่องพระวินัยปิฎก

จะได้กล่าวต่อไปในตอนที่ ๕ ค่ะ เพราะมีรายละเอียดอีกมากค่ะ สำหรับ อ.เผดิม ดิฉัน

จะเรียกน้องเต้ยเป็นประจำ น่ารัก อบอุ่น ช่วยเหลือ เกื้อกูลเสมอ สมกับเป็นสมาชิกชมรม

บ้านธัมมะ "ทำดี และศึกษาพระธรรม" ความอ่อนน้้อมถ่อมตนมีปรากฏอยู่เสมอๆ เวลาดิฉัน

สอบถามเรื่องธรรม ตัวอย่างเช่น เรื่องลักขณรูป ๔ น้องเต้ยได้อธิบายให้เข้าใจได้อย่างดี

เยี่ยมเลย แต่ก็ยังบอกว่า ธรรมละเอียด ลึกซึ้ง ให้ไปถาม อ.วิทยากรท่านอื่นเพิ่มเติมอีก

น้องเต้ยเป็นผู้มีความเข้าใจธรรมมากท่านหนึ่ง ซึ่งช่วยตอบกระทู้ธรรมเว็บไซ้ท์บ้านธัมมะ

เช่นเดียวกับ อ.คำปั่น และก่อนไปเวียดนามครั้งนี้น้องเต้ยยังได้ช่วยเหลืออย่างมากหลายๆ

เรื่อง อีกทั้งยังให้ซองที่ใส่ชื่อ และริบบิ้นสีชมพูสำหรับติดกระเป๋าเดินทางอีกด้วย....ขอจบ

ตอนที่ ๒ ไว้เท่านี้ค่ะ ...ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลทุกประการของอ. คำปั่น

และ อ.เผดิม เป็นอย่างยิ่งค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 12 ม.ค. 2558

อนุโมทนาในคุณความดี ของพี่เมตตา ที่เผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องในเวปไซต์อย่างยาวนาน

และ เป็นกำลังหลักในการทำงานกับ เวปไซต์บ้านธัมมะด้วย ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตา อ.คำปัน อ.ผเดิม และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ladawal
วันที่ 12 ม.ค. 2558

อาจารย์ทุกท่านเป็นคนดี เกินกว่าจะหาคำมาบรรยายได้ โชคดีมากที่ได้มีโอกาสรู้จัก

และฟังธรรมของท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้ทางธรรมกับกระผม

มา ณ. ที่นี้ครับ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนา สาธุคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่เมตตา ครับ

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
napachant
วันที่ 12 ม.ค. 2558

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ...พี่เมตตา

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาอ.คำปั่น และคุณเผดิม

และพี่เมตตาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thilda
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นและอาจารย์ผเดิมอย่างยิ่งค่ะ

มีความเข้าใจมากขึ้นมากๆ จากการอ่านกระทู้ที่อาจารย์ทั้งสองท่านตอบค่ะ

ทั้งสองท่านมีความมั่นคงในธรรมมาก และช่วยให้ผู้อ่านมีความมั่นคงขึ้นด้วย

ขอบพระคุณอาจารย์ผเดิมที่เขียนแนะนำสูตรน้ำผักผลไม้ปั่นและคำแนะนำอื่นๆ ในหนังสือ

ด้วยค่ะ รู้สึกดีใจที่บ้านธัมมะมีวิทยากรอย่างสองท่านนี้ รวมทั้งท่านอื่นๆ ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณพี่เมตตามากๆ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ch.
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
siraya
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา อ.คำปั่น อ.เผดิม และพี่เมตตาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Noparat
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่เมตตา

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Boonyavee
วันที่ 13 ม.ค. 2558

อยู่ใกล้พี่เมตตาแล้วรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเสมอค่ะ เห็นความขยันขันแข็ง ช่วยเหลือ

งานมูลนิธิอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิต

ของพี่เมตตานะค่ะ และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของอาจารย์คำปั่นและอาจารย์เผดิมด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
nopwong
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
nong
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 15 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาพี่เมตตา อ.เผดิม และ อ.คำปั่น ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
j.jim
วันที่ 17 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
rrebs10576
วันที่ 18 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 20 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
wannee.s
วันที่ 22 ม.ค. 2558

อนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
wirat.k
วันที่ 22 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
medihealing
วันที่ 17 ม.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ อย่างลึกซึ้ง ถูกต้องตรงไปตรงมา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ