Print 
ทุกขอริยสัจ คือ ความจริง
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  29 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2557
อ่าน  2,247

จากคำบรรยาย ชุดเทปวิทยุ ครั้งที่ ๒๑๐๖

      อะไรก็ตามที่จะเตือนให้ได้พิจารณาธรรม เป็นสิ่งที่มีประโยชน์   แม้ว่าจะเป็นวันเดือนปีที่ผ่านไป  และชาวโลกนิยมนับถือกันว่าปีใหม่และปีเก่าก็ตาม  แต่ว่าสำหรับผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมก็ยังอาศัยเหตุนั้นเป็นเครื่องระลึกได้ว่า  ได้มีความเข้าใจในสภาพธรรมมากน้อยแค่ไหน  เพิ่มขึ้นแล้วมากน้อยแค่ไหน   เพราะคำว่า  “พหูสูต”คือ  ผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจอรรถของพระธรรม  ถึงแม้จะเป็นผู้ที่ฟังน้อย    เพราะคงจะมีส่วนมากทีเดียว   ที่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกจบทั้งอรรถกถาฎีกา   แต่เป็นผู้ที่พิจารณาข้อความที่ได้ฟังแม้น้อย  โดยที่ไม่ผ่านไป  เช่น  คำว่า  " จิต "  เป็นสภาพรู้เป็นลักษณะรู้   เป็นธาตุรู้   เพียงคำเดียวนี้   และมีอยู่ทุกขณะ   แต่ว่าเข้าใจลักษณะของจิตจริงๆ   สติระลึกตรงลักษณะของจิต   ซึ่งเป็นสภาพรู้  เป็นธาตุรู้   เพิ่มขึ้นพอที่จะพิจารณาได้ว่า  มีความคุ้นเคยและชินกับสภาพที่ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์   ไม่ใช่บุคคล  ซึ่งเป็นเพียงธาตุรู้  หรือสภาพรู้   ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้   เมื่อหลายปีก่อนก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย  และเมื่อมีการได้ยินได้ฟังขึ้น   ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคำเดียวคือ คำว่า  “จิต”  แต่ก็ยังสามารถที่จะเกื้อกูลให้ผู้ที่พิจารณาธรรม  ไม่ผ่านเลยไป  แต่พยายามที่จะศึกษาด้วยการระลึกได้   รู้ว่าในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้  เป็นธาตุรู้อย่างไร   เป็นอาการรู้อย่างไร และสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา  ก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่สามารถกระทบกับจักขุปสาทเท่านั้น   ที่มีความสำคัญว่า  เป็นสัตว์  เป็นบุคคลต่างๆ  ตามความเป็นจริงแล้วก็ลดความสำคัญลง   จนกระทั่งเหลือเพียงเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่ง  ที่สามารถที่จะปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุปสาท ในขณะที่จักขุปสาทยังไม่ดับเท่านั้นเอง  เมื่อจักขุปสาทดับ  การเห็นก็ดับ  สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับ นี่คือทุกขอริยสัจ  คือ  ความจริง


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะ  แต่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้  เราก็ไม่รู้ตัวจริงของธรรมะเราก็ต้องอาศัยการฟังธรรมะ  จนกว่าสัญญาจะมั่นคงจริง ๆ ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
leeyavong
leeyavong
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Guest
วันที่ 29 ธ.ค. 2549
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
somjad
วันที่ 30 ธ.ค. 2549

เมื่อจักขุปสาทดับ การเห็นก็ดับ สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับ ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรครับ ช่วยขยายความด้วยนะครับ

ขอบคุณครั

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
narong.p
วันที่ 31 ธ.ค. 2549

คำถาม  จากความคิดเห็นที่ ๕

ก่อนอื่นต้องรู้ว่า

๑. จักขุปสาท  คือ  รูปที่มีกรรมเป็นสมุฎฐาน และเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณ

๒. การเห็น ก็คือ จักขุวิญญาณซึ่งอาศัยจักขุปสาทเป็นที่เกิด และจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกับจักขุปสาท  เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดเพราะฉะนั้น จักขุปสาท จึงเป็นตัวหลักในการเกิดการเห็นขึ้นได้ และมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะในขณะที่จักขุวิญญาณเกิดขึ้นและดับไปโดยมีวิถีจิตทางตาเกิดสืบต่อกัน๑๗ขณะ  จักขุปสาทรูปก็ดับ (เพราะรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ)  สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่สามารถมากระทบได้ (ดับ)  และจิตเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน (เพราะต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกับจักขุปสาทเป็นปัจจัย)  ดังนั้นจึงกล่าวว่า   เมื่อจักขุปสาทดับ  การเห็นก็ดับ   สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 16 พ.ค. 2552 06:19 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Patikul
Patikul
วันที่ 21 พ.ย. 2555 17:04 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ