Print 
หาไม่เจอ ..จุนทิสูตร
 
สามารถ
วันที่  23 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2517
อ่าน  1,808
ผมหาพระสูตรหนึ่งชื่อว่า  "จุณฑิสูตร"  (ชื่อนี้เขียนไม่ถูกครับ)ไม่ทราบว่าสะกดอย่างไรครับ      ขอบ้านธัมมะหาให้ด้วยครับหลังจากได้ฟังใน     โสภณธรรม แผ่นที่ 1 trac  ที่ 7     ครับ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 23 ธ.ค. 2549

ค้นได้จากเมนู ..ฟังธรรม  จะต้องสะกดให้ถูกต้องนะครับขอเชิญท่านรับฟัง .. dhamma02861  จุนทิสูตร

๒. จุนทิสูตร

[๓๒]     สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน

ใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแล  ราชกุมารีชื่อว่าจุนที  แวดล้อมด้วยรถ  ๕๐๐ คัน  และกุมารี

๕๐๐ คน  เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมแล้วนั่ง  ณ ที่ควรส่วนข้าง

หนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้กราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ราชกุมารพระนามว่าจุนทะ  พระ

ภาดาของหม่อมฉัน  กล่าวอย่างนี้ว่า   หญิงหรือชายเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึง

พระธรรมเป็นสรณะ ถึง........

อ้างอิงข้อมูลจาก ........พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ  เล่มที่ ๒๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ หน้าที่ ๓๓-๓๔อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ม ๓๖พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ หน้าที่ ๖๙-๗๑

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สามารถ
วันที่ 26 ธ.ค. 2549
ขอบคุณครับ..
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ