บูชาสูงสุดในการปฏิบัติ คือ การอบรมเจริญปัญญา
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  16 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2489
อ่าน  6,957

ผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมจริงๆ   เห็นประโยชน์จริงๆ    เขาจะไม่ไปติดในคำ   แต่จะรู้ตามความเป็นจริงว่า  ชีวิตประจำวันของเขาที่ได้ฟังพระธรรม  เขามีความนอบน้อมที่จะบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างไร  บูชาสูงสุดในการปฏิบัติ   ก็คือประพฤติตามคำสอนที่จะอบรมเจริญปัญญา  ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม  แต่นอกจากนั้น   ทรงแสดงพระธรรมอีกด้วย  ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสติปัฏฐาน  ไม่ใช่เฉพาะเรื่องปรมัตถธรรม   เพราะรู้ว่า  ยิ่งได้ยินได้ฟังมาก   ยิ่งเห็นโทษของอกุศลมาก   จิตใจของคนที่พิจารณาถึงจิตของตนเอง   ก็เริ่มปฎิบติบูชาแม้ในขั้นของศีลในขั้นของความสงบของจิต   และการอบรมเจริญปัญญาด้วย  ดังนั้น  จริงๆ แล้วชีวิตของเราจะศึกษาธัมมะโดยเปล่าประโยขน์   โดยไร้ประโยชน์  ไม่ได้อะไรเลย   นอกจากชื่อ   หรือว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังแล้ว  ก็เป็นผู้ที่บูชาพระองค์  ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่ตัวตนปฏิบัติตาม  แต่เป็นธัมมะที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตาม


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ธ.ค. 2549

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 306

การปฏิบัติบูชาประเสริฐสุดครับ 

ข้อความบางตอนจาก ...

มหาปรินิพพานสูตร

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ ไม้สาละทั้งคู่ เผล็ดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคต แม้ดอกมณฑารพอันเป็นของทิพย์ ... แม้จุณแห่งจันทน์อันเป็นของทิพย์  ... แม้ดนตรีอันเป็นทิพย์เล่า ... แม้ สังคีตอันเป็นทิพย์ ย่อมเป็นไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต 

ดูก่อนอานนท์ พระตถาคตจะชื่อว่าอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชานอบน้อมด้วยเครื่อง สักการะประมาณเท่านี้หามิได้ ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง เพราะเหตุ นั้นแหละ อานนท์ พวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู่

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 18 มิ.ย. 2550
อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 3  
 
nida
วันที่ 8 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
hadezz
วันที่ 1 ธ.ค. 2552

  ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 28 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ