ผู้ว่ายาก
 
natural
วันที่  2 พ.ค. 2557
หมายเลข  24797
อ่าน  1,099

เรียนถามลักษณะของผู้ว่ายาก และผู้ว่ายากเป็นผู้ที่มีการสะสมอกุศลมาก ทำให้ยากต่อการทำกุศลและยากต่อการฟังธรรมใช่หรือไม่คะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ผู้ว่าง่ายเพราะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดถูก ผิด   จึงว่าง่าย น้อมประพฤติปฏิบัติเพราะพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว   ดังนั้นเมื่อเป็นปัญญาจึงไม่ใช่ทำตามเพราะอกุศล  เพราะปัญญาเป็นอกุศลไม่ได้เลย   ผู้เชื่อง่ายเพราะไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญา   เชื่อตามเพราะตรงตามความคิดของตนและขาดปัญญา เป็นต้น จึงเป็นอกุศล  ผู้ว่ายาก ว่ายากเป็นศัพท์ที่แสดงถึง  การไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง  แม้จะได้รับคำแนะนำจากบัณฑิต ดังนั้นการนำศัพท์นี้มาใช้ในทางที่ว่ายากที่จะไม่เชื่อในทางผิดหรือเป็นอกุศลก็ต้องให้เข้าใจให้ตรงกัน ดังที่มีคำพูดที่ว่า ดื้อที่จะไม่เป็นอกุศล ดื้อที่จะไม่เชื่อในสิ่งที่ผิด  แต่ถ้าเป็นผู้ว่ายาก จะใช้กับความหมายที่ว่า  ไม่ประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูก เมื่อผู้อื่นแนะนำหรือพระธรรมที่ทรงแสดงไว้

   ดังนั้นผู้ว่ายาก ก็ต้องด้วยอกุศล และอกุศลที่มาก จึงมีกำลัง ทำให้ว่ายากและ ทำให้ว่ายาก ในการที่จะเจริญกุศลด้วย ว่ายากที่จะฟังธรรม คือ ไม่ฟัง เพราะไม่เชื่อ ไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตามด้วยอกุศล กิเลสที่มีกำลัง ครับ ขออนุโมทนา

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

ผู้ว่ายาก กับ ผู้ว่าง่าย ๑ [อรรถกถา เมตตสูตร] 

ผู้ว่ายาก กับ ผู้ว่าง่าย ๒ [อรรถกถา สัลเลขสูตร]

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ธรรม เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาให้สภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามใจชอบได้  แต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยจริงๆ  แม้ัแต่ความเป็นผู้ว่าง่าย   ก็เป็นธรรมที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไป  ต้องเป็นกุศลธรรมเท่านั้น  ในขณะที่มีการใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาด้วยปัญญาเห็นถูกตามความเป็นจริง ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด  แล้วน้อมประพฤติในสิ่งที่ถูก ละเว้นในสิ่งที่ผิด    เป็นผู้ง่ายต่อพระธรรมคำสอน ง่ายต่อการที่จะเป็นกุศล    เมื่อได้รับคำพร่ำสอนที่ดี  เป็นประโยชน์เกื้อกูล  ก็น้อมรับในคำพร่ำสอนนั้น แล้วน้อมประพฤติตาม  ความเป็นผู้ว่าง่าย นั้น เป็นมงคล   เป็นไปเพื่อความเจริญอย่างแท้จริง เป็นเหตุให้กุศลธรรมเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  ซึ่งจะตรงกันข้ามกับผู้ว่ายาก   เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ว่ายาก   ไม่ว่าบุคคลอื่นผู้เห็นประโยชน์จะแนะนำดีอย่างไร ก็ไม่ฟัง แถมยังเกิดความโกรธผู้แนะนำเสียอีก ผู้ว่ายาก อยู่ไกลจากความเจริญด้วยกุศลธรรม และอยู่ไกลจากการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 พ.ค. 2557

ว่ายากเพราะอกุศล กุศลว่าง่าย ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
natural
วันที่ 3 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 10 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และ อนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 24 มิ.ย. 2560

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัย

พระพุทธองค์แสดงโทษของการเป็นผู้ว่ายาก

แม้ในครั้งพุทธกาล การว่ายาก ก็ทำให้เกิดความพินาศอย่างใหญ่หลวงค่ะ

อรรถกถา เวทัพพชาดก

ว่าด้วย ผู้ปรารถนาประโยชน์โดยไม่แยบคายย่อมเดือดร้อน

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ