สัทธาวิมุตตบุคล
 
pirmsombat
วันที่  28 ก.พ. 2557
หมายเลข  24534
อ่าน  1,021

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม๓ -หนาที่ 226

     [๔๔] สัทธาวิมุตตบุคคล บุคคลชื่อวา สัทธาวิมุต เปนไฉน ?  บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุใหทุกขเกิด ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุข์ อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว ผูนั้นเห็นชัดแลว ดําเนินไปดีแลว ดวยปญญา อนึ่ง อาสวะบางอยางของผูนั้นก็สิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา แตมิใชเหมือนบุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ บุคคลนี้เรียกวา สัทธาวิมุต  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ