การจำพรรษาของพระ
 
Pure.
วันที่  19 ก.ค. 2556
หมายเลข  23209
อ่าน  7,932

_พระวินัยบัญญัติการจำพรรษาของพระเพื่ออะไร ?

_คำว่าพรรษามีความหมายอย่างไร ?

_คำว่าพระภิกษุผู้มีพรรษาหมายความว่าอย่างไร ?

_ในเมื่อพระภิกษุจำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งยังบิณฑบาตได้หรือไม่ ?

_การสวดพระปาฏิโมกข์ พระที่สวดจะต้องมีพรรษาเท่าไหร่ขึ้นจึงจะสามารถสวดได้ ?

อนุโมทนาบุญครับ.


Tag  จำพรรษา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ก.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   _พระวินัยบัญญัติการจำพรรษาของพระเพื่ออะไร ?    เพื่อประโยชน์ในการอยู่จำในช่วงฤดูฝน  เหตุของการทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำ

พรรษา คือ ชาวบ้านติเตียนว่า พระภิกษุท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ  โดยตลอดไม่ว่าจะเป็น

ฤดูไหนก็ตาม เที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้าน เป็นเหตุให้สัตว์เล็กสัตว์น้อย ตาย  

แม้แต่พวกอัญญเดียรถีย์   ตลอดจนถึงสัตว์ดิรัจฉาน       ก็ยังมีการหยุดพักอยู่ประจำ

ในช่วงฤดูฝน      พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาในฤดูฝน

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

อยู่จำพรรษา [พระวินัยปิฎก มหาวรรค]  

   _คำว่าพรรษามีความหมายอย่างไร ?    คำว่า พรรษา มีความหมายหลายอย่าง หมายถึง ปี ก็ได้ หมายถึงช่วงฤดูฝน ก็ได้

   _คำว่าพระภิกษุผู้มีพรรษาหมายความว่าอย่างไร ?    คำว่า ภิกษุผู้มีพรรษา  พิจารณาได้ดังนี้ คือ  บวชมาแล้วกี่ปี เช่น เวลาที่พระท่านพบ

กันท่านมักจะถามกันว่า ท่านบวชมากี่พรรษาแล้ว ถ้าบวชมา ๑๐ ปี ท่านก็บอกว่าบวชมา

แล้ว ๑๐ พรรษา...   อนึ่ง   คำว่า พรรษา  หมายถึง ๓ เดือน ในช่วงเข้าพรรษา ก็ได้ 

ถ้าบวชแล้วอยู่จำพรรษาได้กี่พรรษา  ก็เรียกว่ามีพรรษาเท่านั้นเท่านี้ ตามความเป็นจริง

ครับ

   _ในเมื่อพระภิกษุจำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งยังบิณฑบาตได้หรือไม่ ?   สำหรับช่วงเข้าพรรษา  พระภิกษุยังออกบิณฑบาตได้ตามปกติ    แต่การจะออกเที่ยว

บิณฑบาต ต้องรออรุณขึ้นเสียก่อนจึงจะไปได้  ถ้าออกไปนอกเขตวัดก่อนอรุณขึ้น เรียก

ว่าพรรษาขาด  

   _การสวดพระปาฏิโมกข์พระที่สวดจะต้องมีพรรษาเท่าไหร่ขึ้นจึงจะสามารถสวดได้ ?

   ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนพรรษา ขอเพียงเป็นผู้ทรงจำพระปาฏิโมกข์ได้ ก็สามารถสวดได้

ครับ

...ขอบพระคุณ อ.ประเชิญ ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระวินัย ครับ 

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ก.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุญาตเรียนเสริมในประเด็นเรื่อง พรรษา เพิ่มเติม ครับ

สำหรับ พระภิกษุด้วยกัน ในเรื่องการเคารพ ก็เป็นการนับพรรษากัน ซึ่ง การนับ

พรรษา ก็เป็นการนับตาม การจำพรรษา สามเดือน ก็เท่ากับ มีอายุ หนึ่ง ปี หนึ่ง

พรรษานั่นเอง 

  ซึ่ง การจำพรรษา ก็เป็นการเคารพตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ว่าควรจำพรรษา เพื่อรักษาความเลื่อมใสในอุบาสก อุบาสิกาด้วย ที่จะไม่เดิน

เหยียบย่ำ ข้าวนา ของชาวบ้าน และ ก็เป็นการรักษาพระวินัย อันเป็นการเจริญ

ขึ้นของศีลของพระภิกษุ และ เมื่อมีการรักษาพระวินัย และ มีพรรษามากขึ้นของ

ภิกษุรูปหนึ่ง ก็ย่อมถึงความเป็นพระเถระ ที่มีพรรษามาก ตามการรักษาพรรษา

ด้วย ซึ่ง พระภิกษุด้วยกัน ก็เคารพกัน ตามอายุ ตามพรรษามาก พรรษาน้อย

ผู้ที่พรรษาน้อยกว่า ก็เคารพผู้ที่มีพรรษามากกว่า เป็นสำคัญ ครับ

   เมื่อมีการจำพรรษา ประโยชน์ที่ดี ของอุบาสก อุบาสิกา คือ การอนุเคราะห์

เกื้อกูลกับพระภิกษุ โดยการให้อาหารบิณฑบาตรต่อท่าน อนุเคราะห์ท่านเท่า

ที่ทำได้ และ ไม่สนับสนุนในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่จะเอื้อต่อการผิดพระวินัยของ

ท่าน มีการถวายเงินและทองที่ไม่ถูกต้อง ครับ ขออนุโมทนา

  

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ