Print 
สังฆาทิเสสหรือไม่
 
Kangromio
วันที่  2 ต.ค. 2555
หมายเลข  21824
อ่าน  5,407

หากพระพูดว่า" คิดถึง" กับหญิง ขณะมีความกำหนัด สังฆาทิเสสไหม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ต.ค. 2555 17:44 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     สำหรับการที่จะต้องอาบัติสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓    ที่ว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิงนั้น    มุ่งหมายถึงการพูดพาดพิงถึงวัจจมรรค(ทวารหนัก)  ปัสสาวมรรค (ทวารเบา) พาดพิงเมถุนธรรม (การกระทำของบุคคลคู่ระหว่างชายกับหญิง)  ถ้ามีการกล่าวคำพูดอย่างนี้  ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  เป็นการกระทำไม่เหมาะสม    ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชนทั้งหลาย   ส่วนการพูดอย่างคำถามที่ได้ยกขึ้นมาถามนั้น   ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส เพราะไม่ได้พูดพาดพิงวัจจมรรค ปัสสาวมรรคและเมถุนธรรม  แต่ก็เป็นวาจาที่ไม่เหมาะสม   สำหรับเพศบรรพชิต    ซึ่งจะต้องมีการสำรวมระวังอย่างยิ่งทีเดียว  เพราะไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดสิกขาบทข้อใด ก็มีโทษสำหรับผู้ล่วงละเมิดทั้งนั้น  การได้ศึกษาพระวินัย ในแต่ละสิกขาบทให้เข้าใจ ย่อมเกื้อกูลได้มากทีเดียว  ที่จะทำให้ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิด  อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง  เพื่อที่จะได้ละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่ผิด  และ  เพื่อที่จะได้น้อมประพฤติเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ครับ

ขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญ  แสงสุข  ที่ให้ความเข้าใจในสิกขาบทข้อนี้ ครับ

สำหรับต้นบัญญัติสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓  

ขอเชิญคลิกอ่านโดยตรงจากพระวินัยปิฎก  ครับ    

พูดเกี้ยวหญิง อาบัติสังฆาทิเสส [มหาวิภังค์]

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ต.ค. 2555 17:47 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจครับว่า   อาบัติสังฆาทิเสส คือ อะไร  อาบัติสังฆาทิเสสเป็นอาบัติหนัก แต่แก้ไขได้โดยสงฆ์  คือ จะปลงอาบัติกับภิกษุเพียงรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้   ต้องอาศัยสงฆ์ในการประพฤติเพื่อการออกจากอาบัตินั้น เช่น  การให้ปริวาส ให้มานัต ต้องอาศัยสงฆ์อย่างน้อย ๔ รูปขึ้นไป

     ส่วนคำถามที่ว่า

     หากพระพูดว่า" คิดถึง" กับหญิง ขณะมีความกำหนัด สังฆาทิเสสไหม

     ในกรณีนี้ หากว่าภิกษุพูดกล่าวโดยไมได้อ้างถึงเรื่องการเสพเมถุนธรรม พูดเกี้ยวที่มุ่งไปที่อวัยวะเพศของเพศหญิง หรือ เกี้ยวด้วยการกล่าวหยาบคายเพื่อการเสพเมถุนธรรม  แต่เพียงกล่าวด้วยจิตกำหนัดที่เพียงว่า  คิดถึง  อย่างนี้ ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ครับ เพราะ ไม่ได้มีกำลังของกิเลสมากขนาดนั้น ครับ แต่ถ้าภิกษุกล่าวเกี้ยวไม่ใช่เพียงการพูดธรรมดาทั่วไป แต่พูดอ้างเกี่ยวข้องกับการจะเสพถุนธรรมกับหญิงนั้น โดยพูดถึงอวัยวะเพศของสตรีที่เป็นทวารเบา หรือ ทวารหนัก ชื่อว่า ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ครับ

     แต่เมื่ออ่านสิกขาบทนี้ ก็มีความละเอียดลงไปอีกครับ  หากกล่าวเกี้ยวปรารภอวัยวะของผู้หญิงที่ไม่ใช่อวัยวะเพศ ที่อยู่ส่วนข้างบน หรือ ส่วนข้างล่างต่ำจากอวัยวะเพศลงไปก็ต้องอาบัติอีกเช่นกัน แต่ไม่ถึงสังฆาทิเสส ครับ

ขออนุโมทนาอาจารย์ประเชิญที่ได้อธิบายในประเด็นนี้ให้เข้าใจ ครับ

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 181
 
พระบัญญัติสังฆาทิเสสที่ ๓ 

     อนึ่ง  ภิกษุใด   กำหนัดแล้ว    มีจิตแปรปรวนแล้ว   พูดเคาะมาตุคาม   ด้วยวาจาชั่วหยาบ   เหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวด้วยวาจาพาดพิงเมถุน   เป็นสังฆาทิเสส

     [๔๐๑]  สตรี  ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี   ความกำหนัดและพูดพาดพิงถึงทวารหนัก  ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี  อ้อน-วอนก็ดี  ถามก็ดี  ย้อมถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี  ด่าก็ดี ต้องอาบัติสังฆา-ทิเสส....

     [๔๐๔]  อนึ่ง  สตรี  ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี   มีความกำหนัดและพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใต้รากขวัญลงมา  อวัยวะเบื้องต่ำเหนือเข่าในรูป  เว้น ทวารหนัก  ทวารเบา  ชมก็ดี   ติก็ดี   ขอก็ดี   อ้อนวอนก็ดีถามก็ดี  ย้อนถามก็ดี  บอกก็ดี  สอนก็ดี  ด่าก็ดี    ต้องอาบัติถุลลัจจัย....

      [๔๐๕]   สตรี  ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี  มีความกำหนัด  และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องต่ำใต้เข่าลงมา   ของสตรี   ชมก็ดี   ติก็ดี   ขอก็ดีอ้อนวอนก็ดี  ถามก็ดี  ย้อนถามก็ดี  บอกก็ดี   สอนก็ดี   ด่าก็ดี   ต้องอาบัติทุกกฏ

     อนาปัตติวาร
     [๘๐๖]  ภิกษุผู้มุ่งประโยชน์ ๑   ภิกษุผู้มุ่งธรรม ๑   ภิกษุผู้มุ่งสั่งสอน ๑    ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไม่ต้องอาบัติแล

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ภพฺพาคมโน
วันที่ 12 ต.ค. 2555 18:54 น.

เป็นอาบัติสังฆาทิเสสค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มนตรีใหญ่
วันที่ 27 พ.ค. 2557 08:55 น.

ขอ ถามเพิ่มครับ หากพูด ด้วยวาจาชั่วหยาบ แต่หญิง คิดว่าคำพูดนั้นไม่ได้หมายถึง ตนแต่พูดกับคนอื่น จะต้องอาบัติ สังฆาธิเสสหรือไม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 ก.ค. 2557 08:19 น.

เรียนความเห็นที่ 4 ครับ

เจตนามีแล้ว และ พูดวาจาหยาบชั่วกับหญิงนั้น แม้หญิงนั้นจะคิดว่าเป็นคนอื่น ก็ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ