สันตติมหาอำมาตย์.. ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด
 
pirmsombat
วันที่  16 ก.ค. 2555
หมายเลข  21422
อ่าน  866

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด

ข้อความบางตอนจากเรื่อง

สันตติมหาอำมาตย์

ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

" กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน

เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้น ให้เหือดแห้งไป

กิเลสเครื่องกังวล จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง,

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ ในท่ามกลาง

จักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไป. "

ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอำมาตย์ บรรลุพระอรหัตแล้ว


ข้อความบางตอนจาก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 668

[๓๙๘] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า

ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัย

นี้เป็นข้อที่ ๑

การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะตัณหานั่นเองดับเพราะ

สำรอกโดยไม่เหลือ ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นข้อที่ ๒

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ

ซึ่งธรรมเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ ฯลฯ

จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

บุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนสอง

ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสงสาร

อันมีความเป็นอย่างนี้ และความเป็นอย่างอื่นไปได้ ภิกษุรู้โทษนี้ว่า

ตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

เป็นผู้มีตัณหาปราศจากไปแล้ว

ไม่ถือมั่น มีสติ พึงเว้นรอบ.


ข้อความบางตอนจาการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ที่ โลภะ อยากได้ ต้องการนั่น ต้องการนี่

นั้นเป็นเพราะในขณะนั้นมี

โมหเจตสิก

ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้ความจริง ในสี่งที่กำลัง เกิด ดับ

จึงทำให้เกิดความต้องการในขณะนั้น

ในสี่งที่กำลังปรากฏนั้น


ข้อความบางตอนจาก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 454

ว่าด้วยสังขารไม่เที่ยง

สมจริงตามภาษิตนี้ว่า

ก็วิมานนี้ สว่างรุ่งเรืองอยู่ในทิศอุดรแม้โดยแท้ แต่

บัณฑิตเห็นความชั่ว (โทษ) ในรูปแล้ว หวั่นไหวทุกเมื่อ

เพราะเหตุนั้น

ท่านผู้มีปัญญาดีย่อมไม่ยินดีในรูป

โลกอันมัจจุกำจัด อันชราห้อมล้อม ถูกลูกศร คือตัณหา

แทงติดอยู่ ลุกเป็นควันเพราะความปรารถนาทุกเมื่อ

 

สมจริงดังภาษิตว่า

ธรรมในหมู่มนุษย์เหล่านี้ คือลาภ ความเสื่อมลาภ

ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์

เป็นของไม่เที่ยง ไม่มั่นคง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา.


  ความคิดเห็น 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 16 ก.ค. 2555

บุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนสอง ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสงสาร

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pirmsombat
วันที่ 16 ก.ค. 2555

ขอบพระคุณและอนุโมทนาคุณผู้ร่วมเดินทางและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
nong
วันที่ 16 ก.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 16 ก.ค. 2555

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
kinder
วันที่ 16 ก.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 17 ก.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ