ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  1 พ.ค. 2555
หมายเลข  21055
อ่าน  1,742

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาและอภิปรายทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับเรื่อง "กรรม" อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป

-----------------------------------

องค์ประธานในการสัมมนาคือ พระศรีคัมภีรญาณ , รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ ผศ.รท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน การสัมมนาเริ่มขึ้นเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๗๔๖

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน

ข้อความบางตอนจาก สติปัฏฐานสูตร

เมื่อพระโยคาวจร พิจารณาเห็นว่าคนและคนอื่นมีกรรมเป็นของตนอย่างนี้ว่า เจ้าโกรธเขาแล้ว จักทำอะไรได้ เจ้าจักสามารถทำคุณธรรมมีศีลเป็นต้น ของเขาให้พินาศได้หรือ เจ้ามาตามกรรมของตนแล้ว ก็จักไปตามกรรมของตนนั่นเอง มิใช่หรือ? ชื่อว่าการโกรธคนอื่นเป็นเหมือนกับการที่บุคคลประสงค์จะคว้าเอาเถ้าที่ปราศจากเปลว หลาวเหล็กที่ร้อนและคูถ เป็นต้น ขว้างปาบุคคลอื่น ถึงเขาโกรธเจ้าแล้วก็จักทำอะไรให้ได้ เขาจักสามารถให้คุณธรรมมีศีลเป็นต้น ของเจ้าพินาศได้หรือ? เขามาตามกรรมของตน ก็จักไปตามกรรมของตนเหมือนกัน ความโกรธนั้นก็จักตกรดหัวเขานั่นแหละ เหมือนของที่ส่งไป ไม่มีใครรับ (ก็จะกลับมาหาผู้ส่ง) และเหมือนกำฝุ่นที่ซัดไป ทวนลม (ก็จะปลิวกลับมาถูกผู้ขว้าง) ฉะนั้นบ้างพิจารณาเห็นว่า ทั้งตนทั้งคนอื่น มีกรรมเป็นของตนและดำรงอยู่ในการพิจารณาบ้างคบหากัลยาณมิตรผู้ยินดีในเมตตาภาวนาเช่นพระอัสสคุตตเถระบ้าง, พยาบาทอันเธอย่อมละได้.

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปัณฑฬะ
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาด้วยครับ เสียดายมากๆ ที่ผมพลาดโอกาส ไม่ทราบ เลยไม่ได้ไปฟัง

กราบบูชาท่าน อาจารย์ ด้วยความเคารพครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kinder
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pat_jesty
วันที่ 2 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 2 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ที่จะให้ความเข้าใจ

ถูกเห็นถูกในทางธรรมแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหน หน่วยงานใด เชิญท่าน

อาจารย์ไปสนทนาธรรม ท่านอาจารย์ก็พร้อมที่จะไป ด้วยไมตรีจิต เพื่อความเข้าใจ

ถูกเห็นถูกของผู้ที่มีโอกาสได้ฟัง เป็นสำคัญ

... "ห้าสิบกว่าปี ที่อุทิศทั้งกายและใจ

ไม่ว่าอยู่หนแห่งใด มุ่งทำประโยชน์ไปไม่เคยเหนื่อยล้า

ที่ทำอย่างนี้ ไม่หวังสิ่งใดตามมา

นอกจากหนึ่งเดียว คือว่า ผู้ฟังนั้นเกิดปัญญา"...

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งาม และ ทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Noparat
วันที่ 2 พ.ค. 2555

"ท่านอาจารย์สุจินต์ ผู้หญิงหมายเลขหนึ่ง

ทุกคนต่างซาบซึ้ง สรรเสริญในความเมตตา

เสียสละยิ่งกว่าใคร เป็นผู้ให้ตลอดเวลา

มอบให้ สิ่งที่มีค่า อันยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง"

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัยและทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่ปรากฎทาง"ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ"

"เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส"

"ท่านอาจารย์ไม่เบื่อเลยที่จะพูดซ้ำๆ บ่อยๆ "

"เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ฟังจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้น"

"ทำหน้าที่ระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฎขึ้นตามความเป็นจริงขณะนี้"

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งาม และ ทุกๆ ท่าน ด้วยครับ


 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
intra
วันที่ 3 พ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wanipa
วันที่ 3 พ.ค. 2555

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ขอบพระคุณ และ

ขออนุโมทนาบุญทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
วันที่ 4 พ.ค. 2555

"ท่านอาจารย์ไม่เบื่อเลยที่จะพูดซ้ำๆ บ่อยๆ "

"เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ฟังจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้น"

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pornpaon
วันที่ 5 พ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
raynu.p
วันที่ 8 พ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

กราบอนุโมทนาค่ะ

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Joe22
วันที่ 12 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งามและผู้อ่านทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ