อสัทธรรม ๗ สัทธรรม ๗ [สัตตกนิบาต]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  5 มี.ค. 2555
หมายเลข  20700
อ่าน  910

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ หน้า ๒๘๖  [๘๔] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    อสัทธรรม ๗    ประการนี้    ๗ประการเป็นไฉน   คือ อสัตบุรุษเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ไม่มีโอตตัปปะ    ๑    ไม่มีสุตะ (ไม่สดับฟังพระธรรม) ๑ เป็นผู้เกียจคร้าน ๑    มีสติหลงลืม ๑    มีปัญญาทราม ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อสัทธรรม ๗ ประการนี้แล.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัทธรรม ๗ ประการนี้ ๗ ประการนี้เป็นไฉน คือสัตบุรุษเป็นผู้มีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เป็นพหูสูต ๑ปรารภความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปัญญา ๑   ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัทธรรม ๗ ประการนี้แล.


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ