รู้จิตของผู้อื่น [ปาฏิกวรรค ]
 
paderm
paderm
วันที่  24 ม.ค. 2555
หมายเลข  20431
อ่าน  628

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑- หน้าที่ 231

ในบรรดาชนเหล่านั้น   ปุถุชนผู้ได้เจโตปริยญาณ  ย่อมรู้จิตของปุถุชนเท่านั้น     

หารู้จิตของพระอริยทั้งหลายได้ไม่.  แม้ในพระอริยทั้งหลาย  พระอริยบุคคลผู้

 ตั้งอยู่ในมรรคเองต่ำ  ย่อมไม่รู้จิตของพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคเบื้อง   

สูงได้.   ส่วนพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคเบื้องสูง ย่อมรู้จิตของพระอริย-

บุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคเบื้องต่ำได้.  ก็ในบรรดาท่านเหล่านั้น  พระโสดาบัน

ย่อมเข้าโสดปัตติผลสมาบัติ   พระสกทาคามี ย่อมเข้าสกทาคามีผลสมาบัติ

พระอนาคามี  ย่อมเข้าอนาคามีผลสมาบัติ พระอรหันต์  ย่อมเข้าอรหัตตผล

สมาบัติ  พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลเบื้องสูง  ย่อมไม่เข้าสมาบัติอันตั้งอยู่ใน

เบื้องต่ำ.  ความจริง  สมาบัติเบื้องต่ำของท่านเหล่านั้นก็มี  ความเป็นไปใน

สมาบัตินั้นเหมือนกัน.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 24 ม.ค. 2555

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ