ปัญญาแตกต่างกันเพราะอะไร [จูฬกัมมวิภังคสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  26 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20243
อ่าน  2,205

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒- หน้าที่ 257

 [๕๙๔]  ดูก่อนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม   บุรุษ

ก็ตาม   ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า   อะไรเป็น

กุศล  อะไรเป็นอกุศล   อะไรมีโทษ   อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไม่

ควรเสพ  อะไรเมื่อทำ  ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล  เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า

อะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน

เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้

พรั่งพร้อม   สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต

นรก  ถ้ามาเป็นมนุษย์  เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง   จะเป็นคนมีปัญญาทราม.

ดูก่อนมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาทรามนี้ คือ ไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะ

หรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า   อะไรเป็นกุศล   อะไรเป็นอกุศล   อะไรมีโทษ

อะไรไม่มีโทษ   อะไรควรเสพ   อะไรไม่ควรเสพ   อะไรเมื่อทำ   ย่อมเป็นไป

เพื่อไม่เกื้อกูล    เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน  หรือว่า  อะไรเมื่อทำ  ย่อมเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน.

[๕๙๕]  ดูก่อนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษ

ก็ตาม  ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า  อะไรเป็นกุศล

อะไรเป็นอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไม่ควรเสพ

อะไรเมื่อทำ    ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล   เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน   หรือว่าอะไร

เมื่อทำ  ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล   เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน.  เขาตายไป

จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์   เพราะกรรมนั้น    อันเขาให้พรั่งพร้อม   สมาทานไว้ 

อย่างนี้   หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ถ้ามาเป็นมนุษย์  เกิด ณ ที่ใดๆ

ในภายหลัง    จะเป็นคนมีปัญญามาก.    ดูก่อนมาณพ    ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมี

ปัญญามากนี้   คือ  เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า   อะไร

เป็นกุศล    อะไรเป็นอกุศล    อะไรมีโทษ    อะไรไม่มีโทษ    อะไรควรเสพ

อะไรไม่ควรเสพ  อะไรเมื่อทำ  ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล   เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน

หรือว่าอะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน


Tag  จูฬกัมมวิภังคสูตร ปัญญาต่างกัน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
jaturong
วันที่ 27 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 7 ม.ค. 2556

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ดอกบัวบาน
วันที่ 10 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ