ความเหนื่อยยากของบัณฑิต ยากจะหยั่งรู้
 
dets25226
วันที่  20 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20200
อ่าน  1,298

ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับ ท่านกล่าวถึงความยากลำบากในการศึกษาพระธรรมคัมภีร์ต่างๆ ซึ่งท่านกล่าวว่า

วิทฺวา เอว วิชานาติ วิทฺวชฺชนปริสฺสมํ น หิ วญฺฌา วิชานาติ ครุํ ปสวเวทนํฯ

"บัณฑิตย่อมรู้เห็นความเหนื่อยยากของบัณฑิต โดยแท้จริงแล้ว หญิงหมัน ย่อมไม่อาจรู้ถึงความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงในการคลอดบุตรได้เลย"

อาจดูเหมือนว่า เป็นข้อความเล็กๆ น้อยๆ ธรรมดา แต่ก็ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงอาจารย์ทั้งหลาย ในมูลนิธิฯ และในบอร์ดนี้ ว่ากว่าจะได้เอาธรรมะที่ได้ศึกษามาเผยแพร่ให้หลายๆ คนเข้าใจได้นั้น ไม่ใช่ของง่าย ยากลำบาก ต้องมุ่งมั่นเอาใจใส่นับหลายสิบปี ทำให้ผมสำนึกถึงความกรุณาที่อนุเคราะห์ตอบปัญหาผมด้วยดี ตลอดมา ครับ

...ด้วยความเคารพอย่างสูง...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประโยชน์ของการได้ศึกษาพระธรรม สนทนาธรรม คือ ประโยชน์ของผู้ที่ได้รับฟังได้มีความเข้าใจพระธรรม เข้าใจถูกมากขึ้นครับ และผู้ที่แสดงธรรมเองก็ได้ประโยชน์ คือซาบซึ้งและเป็นการเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญา

ทุกชีวิตที่เกิดมาร่วมกันในสังสารวัฏฏ์ จึงเปรียบเหมือนญาติพี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือลำเดียวกัน การช่วยเหลือกันในทุกๆ ประการ ทั้งทางโลก คือประโยชน์ในโลกนี้มีกิจการงาน เป็นต้น และทางธรรม ที่เป็นประโยชน์ คือให้เข้าใจพระธรรม เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด และผู้ที่ได้รับฟังพระธรรม และแสดงธรรมย่อมได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมื่อตั้งจิตไว้ถูกต้อง คือเข้าใจพระธรรม

ขออนุโมทนา คุณ dets25226 ที่เป็นผู้เห็นประโยชน์ของการสนทนาธรรมและเห็นประโยชน์ในการที่จะเข้าใจพระธรรมให้ถูกต้องครับ และขออนุโมทนาทีมงานบ้านธัมมะ วิทยากรทุกท่าน และสมาชิกบ้านธัมมะ และผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ที่ทำให้ได้ร่วมกันศึกษาและเข้าใจพระธรรมครับ

ขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ช่วยให้กระผมและสหายธรรมทั้งหลาย ได้เข้าใจถูกในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอันละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง หากไม่ได้ท่านอาจารย์สุจินต์ ก็คงไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจพระธรรมอันลึกซึ้งได้ครับ และขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระคุณสูงสุด และมีพระมหากรุณาสูงสุดต่อสัตว์โลก ที่สละชีวิต เลือดเนื้อ ดวงตาและทรัพย์สิน บุตร ภรรยา ต้องทุกข์ต่างๆ มากมาย มานับชาติไม่ถ้วน เพื่อประโยชน์กับสัตว์โลก มิใช่เพื่อตนเองอย่างแท้จริง และได้ตรัสรู้ธรรม แสดงธรรมอันลึกซึ้งให้สัตว์โลกผู้สะสมศรัทธาและปัญญามาได้เข้าใจพระธรรมและได้พ้นทุกข์ตามพระองค์ครับ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

ข้อความบางตอนจาก

เรื่อง บารมีในชีวิตประจำวัน

สำหรับการที่ทุกท่าน เกิดมาพบกันในแต่ละชาติในสังสารวัฏ โดยสถานต่างๆ บางชาติก็เป็นเพื่อนฝูง มิตรสหาย บางชาติก็อาจจะเป็นศัตรู หรือบางชาติอาจจะเป็น มารดา บิดา เป็นญาติพี่น้อง แต่ว่าการพบกันในชาติที่เกื้อกูลเป็นมิตรกันในพระธรรมหรือว่ามีส่วนร่วมกันเผยแพร่พระธรรม ชาตินั้นก็ต้องเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏ ยิ่งกว่าชาติอื่นๆ ซึ่งเกิดมาในสถานอื่น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม เป็นเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง ยาก แต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจ จริงใจ มีความเพียรและอดทนที่จะฟังที่จะศึกษา เมื่อไม่ขาดการฟัง ไม่ขาดการศึกษา ไม่ขาดการไตร่ตรองพิจารณาในเหตุในผลของธรรม ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นได้ การฟัง การศึกษา การสนทนา การสอบถาม จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าหากว่าไม่มีกัลยาณมิตร ไม่มีผู้ที่มีปัญญาที่คอยแสดง คอยบอก คอยชี้แจ้ง ให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง กัลยาณมิตรสูงสุด คือพระผู้มีพระภาคอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะมีการอุบัติขึ้นของพระองค์ จึงมีพระอริยสงฆ์สาวก ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมมากมาย และมีการนำพระธรรมสืบทอดต่อๆ กันมา เพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาได้เข้าใจอย่างถูกต้อง จนกระทั่งถึงยุคนี้สมัยนี้ พระธรรมยังดำรงอยู่ กัลยาณมิตรผู้ที่มีปัญญาประกอบด้วยเมตตา ที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ได้เข้าใจธรรมตามความเป็นจริง ก็ยังมีอยู่ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อศึกษาพระธรรมและเผยแพร่พระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพื่อประโยชน์ คือความเข้าใจถูกเห็นถูกแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง ท่านอาจารย์ไม่เคยว่างเว้นที่จะให้ผู้อื่นได้เข้าใจธรรมเลย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด เวลาใด สถานที่ใด เพราะพระธรรม เป็นเรื่องยาก เข้าใจยาก แต่ถ้าไม่กล่าวเลย ไม่แสดงเลย คนอื่นจะได้ฟังได้อย่างไร ท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแพร่พระธรรม ที่ได้ดำเนินตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทนเลย นอกจากจะเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟัง ศึกษา เท่านั้นจริงๆ คณะวิทยากร และผู้ศึกษาพระธรรมร่วมกันทุกๆ ท่าน เข้าใจธรรมได้ ก็เพราะได้อาศัยการฟัง การศึกษา การสนทนา การสอบถาม จากท่านอาจารย์ ด้วยกันทั้งนั้น และจะได้ร่วมกันเผยแพร่พระธรรม ประกาศคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นตามกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งน้อมประพฤติตามพระธรรมขัดเกลากิเลสของตนเองต่อไป ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ผ่านข้อความต่อไปนี้ ครับ

ท่านอาจารย์สุจินต์ เกิดมาเพื่อชนทั้งหลาย

ไม่ว่าอยู่หนแห่งใด ไม่เคยละเว้นในการสอนพร่ำ

สอนสิ่งมีจริง ไม่มีตัวตนอยู่เป็นประจำ

ธรรมะทุกคำ ย้ำให้เข้าใจ อย่าได้ลืมหลง

ขอกราบบูชา ท่านผู้มีพระคุณมากล้น

เป็นผู้ขจัดความมืดมน คือ ความไม่รู้ ให้เบาบางลง

คอยเติมปัญญา แทนอวิชชา อย่างมั่นคง

เตือนให้รู้จุดประสงค์ การศึกษาสำหรับทุกคน

เพราะมีท่านอาจารย์ พวกเราจึงมีวันนี้

ตราบใดชีวิตยังมี ชาตินี้จะคอยฝึกฝน

หมั่นฟังพระธรรม พร้อมน้อมนำขัดเกลาใจตน

มั่นคงในเหตุในผล ที่ได้ฟัง จากท่าอาจารย์

กราบเท้าท่านอาจารย์ บูชาพระคุณอีกครั้ง

สิ่งที่ลูกศิษย์มุ่งหวัง ให้ท่านเป็นดังร่มโพธิ์ร่มไทร

อายุยืนนาน แข็งแรง ตลอดไป

ชีวิตก้าวเดินต่อไป ปลูกความรู้ไว้ ในใจทุกคน

(บางท่อนบางตอนจากเพลงเพราะมีท่านอาจารย์ และกราบเท้าบูชาคุณ ครับ)

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pat_jesty
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณท่านอาจารย์และวิทยากร และขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ขอร่วมกราบท่าน อาจารย์สุจินต์และอาจารย์และท่านที่มีเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ทุกคน

ขอขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
dets25226
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

อนุโมทนาครับ

แค่ผมรู้ว่า มีคนดีๆ อยู่ ทำงานพระศาสนาอยู่

ผมก็ดีใจน้ำตาจะไหลแล้วครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
intra
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2554

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปได้ฉะนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 30 มิ.ย. 2565

จริงค่ะ ความเข้าใจทำกิจให้รู้ในพระคุณ

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ