สงสารและสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิง [ภคินีสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  10 พ.ย. 2554
หมายเลข  20006
อ่าน  536

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒- หน้าที่ ๕๓๑

๗. ภคินีสูตร

ว่าด้วยสงสารและสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิง

[๔๕๓] พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณ-ฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.   ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แล้วได้ตรัสว่า    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯ ล ฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ดังนี้.

จบภคินีสูตรที่ ๗


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ