วันเพ็ญเดือน ๑๒ ในทางพระพุทธศาสนา
 
มศพ.
วันที่  8 พ.ย. 2554
หมายเลข  19989
อ่าน  1,180

     นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส      พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ

      ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
      สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ      •••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

     
       มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)


     วันเพ็ญเดือน ๑๒    ในสังคมไทยรู้กันว่า เป็นวันลอยกระทง   แล้วในทางพระพุทธ-ศาสนา   ได้มีเหตุการณ์สำคัญอย่างไร ในวันเพ็ญเดือน ๑๒  นี้  
      ขอเชิญผู้ศึกษาพระธรรมร่วมกันทุกท่าน คลิกอ่านได้ที่หัวข้อต่อไปนี้       วันลอยกระทง.. พระสารีบุตรและศรีลังกา !  วันเพ็ญเดือน ๑๒ น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง...นึกถึงอะไรดีครับ 

     และขอเชิญคลิกฟังเหตุการณ์ในวันสำคัญดังกล่าว      โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์   ได้ที่หัวข้อนี้

     
     ท่านพระสารีบุตรปรินิพพาน

     ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


Tag  ลอยกระทง เดือน ๑๒
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ผิน
วันที่ 8 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 8 พ.ย. 2554
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 10 พ.ย. 2554

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺสฺส ฯ(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น)

----------

น้อมบูชา...เนื่องในวันปรินิพพาน ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ 

ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ อัครสาวกเบื้องขวา

ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เลิศประเสริฐสูงสุด

 ผู้เป็นภิกษุตราชูมาตรฐาน เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้วยปัญญา

เว้นพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว

ในหมู่พระสาวกทั้งปวง ท่านเป็นผู้ประเสริฐที่สุด

เพราะมีบารมีอันอบรมแล้ว นานถึง ๑ อสงไขย แสนกัปป์

นับแต่ได้รับพยากรณ์แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า อโนมทัสสี

(โดยสหายธรรม...คุณธรรมนิติ)

".........ก็พระเถระใด ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งไว้ในเอตทัคคะฝ่ายผู้มีปัญญามาก 

ทรงอุปมาด้วยความเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่

ผู้หมุนพระธรรมจักรตามที่พระตถาคตได้ประกาศไว้ดีแล้ว

ผู้ยังมนุษย์และเทวดาพันโกฏิให้ถึงอริยผลด้วยธรรมเทศนาอันมีนัยลึกซึ้ง

ผู้มีปัญญามาก ประหนึ่งว่าสามารถนับจำนวนหยดเม็ดฝนที่ตกสู่พื้นดินได้........."

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระเถระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า ฯ

".........ก็พระเถระใด เป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเพื่อนพรหมจารี

เป็นผู้เคารพและกตัญญูในพระผู้มีพระภาคเจ้า พระอัสสชิ และพุทธบริษัท

จนที่สุด แม้ในคุณของข้าว ๑ ทัพพี ของราธพราหมณ์

และในการตักเตือนของสามเณรอายุ ๗ ขวบ

เป็นผู้ไม่กำเริบด้วยมานะ อุปมาตนเองด้วยโคเขาขาด และผ้าเช็ดธุลี

ผู้ทดแทนค่าเลี้ยงดูของนางสารีพราหมณีผู้เป็นมารดา

ด้วยอริยทรัพย์คือโสดาปัตติผล........."

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระเถระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า ฯ

".........ก็พระเถระใด เป็นผู้มีอานุภาพมาก มั่นคงแน่วแน่เหมือนแผ่นหิน

ไม่สะเทือนแม้ด้วยกำลังประหัตประหารของนันทยักษ์ผู้มีใจบาป

ผู้แสดงธรรมโปรดเทวดาในหมื่นจักรวาล

ผู้แสดงฤทธิ์หลายสิบหลายร้อยอย่างท่ามกลางภิกษุบริษัท

ผู้เมื่อทูลลาปรินิพพานแล้ว มหาปฐพีไม่อาจทรงไว้ได้ ไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดิน

ผู้ใดซึ่งท้าวจาตุมหาราชิกา ท้าวสักกเทวราช ท้าวมหาพรหมปรนนิบัติแล้ว

ในเวลาใกล้ปรินิพพาน........."

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระเถระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า ฯ

ทราบว่า ท่านพระสารีบุตรเถระ ผู้เป็นพระมหาสาวกที่ยิ่งใหญ่

เลิศประเสริฐสุดด้วยปัญญา เห็นปานนี้

ก็ยังไม่พ้นจากมัจจุ คือ ความตาย ได้ปรินิพพานแล้ว

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒  

สังขารทั้งหลายมีปกติไม่เที่ยงอย่างนี้ 

จึงไม่ควรประมาทในการศึกษาพระธรรม เพื่ออบรมปัญญา

อันเป็นเหตุให้น้อมประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลส ด้วยความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง

เพราะการได้พบรัตนะอันมีค่า ๓ ประการนั้น พบได้แสนยาก

รัตนะ ๓ ประการ ได้แก่ พุทธรัตนะ๑ ธรรมรัตนะ๑ และสังฆรัตนะ๑ 

อันบุคคล เมื่อเข้าไปถึงเป็นสรณะ ด้วยปัญญาแล้ว

ย่อมเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง

 

----------

  .ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย.


 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 11 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนากุศลจิตที่เกิดของทุกท่านอย่างมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pamali
วันที่ 12 พ.ย. 2554

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ