รชนิยสัณฐิตสูตร.. การละความพอใจในสิ่งจูงใจให้กำหนัด
 
pirmsombat
วันที่  5 ต.ค. 2554
หมายเลข  19851
อ่าน  736

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๓ - หน้าที่ 159

...............................

. รชนิยสัณฐิตสูตร

ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งจูงใจให้กำหนัด

[๑๔๖] กรุงสาวัตถี. ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มี-

พระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดง

พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว

ฯลฯ มีใจมั่นคงอยู่เถิด.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ

สิ่งใดแลจูงใจให้กำหนัด เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย

ภิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่

พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว.

พ. ดูก่อนภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้ว

อย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไรเล่า.

ภิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ

วิญญาณ ล้วนจูงใจให้กำหนัด ข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ

เสีย ข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอรรถแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

แล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล.

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้ว

อย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดีแล้ว

ดูก่อนภิกษุ รูป เวทนา สัญญาสังขาร และวิญญาณ

แล้วล้วนจูงใจให้กำหนัด ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย

เธอพึงทราบอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้ว

อย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้เถิด ฯลฯ

ภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวน

พระอรหันต์ทั้งหลาย.

จบ รชนิยสัณฐิตสูตรที่ ๘

อรรถกถารชนิยสัณฐิตสูตรที่

ในรชนียสัณฐิตสูตรที่ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-

บทว่า รชนียสณฺฐิตํ ได้แก่ ตั้งอยู่โดยอาการอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความยินดี อธิบายว่า ตั้งอยู่โดยความเป็นปัจจัยแห่งราคะ.

จบ อรรถกถารชนิยสัณฐิตสูตรที่ ๘


  ความคิดเห็น 1  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 5 ต.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 5 ต.ค. 2554

* * * ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น * * *

คำตรัสแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

คนเขลา คนไม่สะสมการฟังพระธรรม ยากเข้าใจ

คำตรัสนี้ลึกซึ้ง ทั้งอรรถ และ อนุพยัญชนะ

ขออนุโมทนาจิตที่เป็นกุศลครับ

ขออันตรายอย่างพึงมีแก่ท่าน ขอความสุข ความเจริญ จงเกิดแก่ท่านผู้มีจิตเอื้อเฟื้อนี้

* * * ----------------------------------- * * *

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pirmsombat
วันที่ 5 ต.ค. 2554

ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
nong
วันที่ 5 ต.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
นันทภพ
วันที่ 5 ต.ค. 2554
อ้างอิงจาก : หัวข้อ 19851 ความคิดเห็นที่ 2 โดย ผ้าเช็ดธุลี

* * * ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น * * *

คำตรัสแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

คนเขลา คนไม่สะสมการฟังพระธรรม ยากเข้าใจ

คำตรัสนี้ลึกซึ้ง ทั้งอรรถ และ อนุพยัญชนะ

ขออนุโมทนาจิตที่เป็นกุศลครับ

ขออันตรายอย่างพึงมีแก่ท่าน ขอความสุข ความเจริญ จงเกิดแก่ท่านผู้มีจิตเอื้อเฟื้อนี้

* * * ----------------------------------- * * *

สาธุ สาธุ นะโมตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ขอ สรรพสัตว์ ทั่วจักรวาล เป็นสุขๆ เถิด อย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจเลย สวัสดี ครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
kinder
วันที่ 5 ต.ค. 2554
สาธุ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ