Print 
ใครจะรู้เวลาตาย
 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 ก.ค. 2551
หมายเลข  19502
อ่าน  3,146


อชฺเชว  กิจฺจมาตปฺปํ  โก  ชญฺญฺา  มรณํ  สุเว

น  หิ  โน  สงฺครนฺเตน  มหาเสเนน   มจฺจุนา

ควรทำความเพียร    ในวันนี้ทีเดียว

ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้

เพราะการผัดเพี้ยนความตายอันมีเสนาใหญ่นั้น

ของเราทั้งหลายมีไม่ได้เลย


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก

เล่ม ๑ ภาค ๔
- หน้าที่ 320
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ