ผู้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  2 ก.ค. 2551
หมายเลข  19500
อ่าน  3,536
กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

    พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า..
      ดูก่อนภิกษุ  บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากในธรรมวินัยนี้ ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตน ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น เมื่อคิด ย่อมคิดเพื่อเกื้อกูลแก่ตน เกื้อกูลแก่ผู้อื่น เกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น  และเกื้อกูลแก่โลกทั้งหมดทีเดียว
      ดูก่อนภิกษุ  บุคคลเป็นบัณฑิตมีปัญญามากอย่างนี้แล.

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต
เล่ม ๒ - หน้าที่ 455  อุมมังคสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Rodngoen
วันที่ 26 มิ.ย. 2556 16:05 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
วันที่ 29 เม.ย. 2562 18:39 น.

กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

     ผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เข้าใจความจริง จึงเห็นโทษของอกุศล เห็นคุณของกุศล ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เกื้อกูลตนเอง เกื้อกูลผู้อื่น เกื้อกูลโลกได้ 
       
กราบอนุโมทนาของพระคุณมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งค่ะ

ศึกษาเพิ่มเติม คลิ๊กอ่าน..

อุมมังคสูตร.. พระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาของพระภิกษุ.. ๗ ก.พ. ๒๕๕๘

ศึกษาเพิ่มเติม คลิ๊กฟัง..

ไม่ละเลยการฟังธรรมและการเจริญกุศล 
ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ