ผู้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  2 ก.ค. 2551
หมายเลข  19500
อ่าน  3,388


พ.  ดูก่อนภิกษุ  บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากในธรรมวินัยนี้

ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตน

ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น

ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น

เมื่อคิด ย่อมคิดเพื่อเกื้อกูลแก่ตน เกื้อกูลแก่ผู้อื่น

เกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น   และเกื้อกูลแก่โลกทั้งหมดทีเดียว

ดูก่อนภิกษุ   บุคคลเป็นบัณฑิตมีปัญญามากอย่างนี้แล.

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต

เล่ม ๒ - หน้าที่ 455  อุมมังคสูตร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Rodngoen
วันที่ 26 มิ.ย. 2556 16:05 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ