เอาตัวรอด [ตอน ๓...ทางรอดมี...จบ]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  18 ส.ค. 2554
หมายเลข  18976
อ่าน  798

     ในชีวิตประจำวันทันทีที่เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  ลิ้มรส  และกระทบสัมผัสก็ติดข้องใน

สิ่งต่างๆ เมื่อไม่มีความเข้าใจพระธรรม มีแต่ความไม่รู้  ความติดข้อง  ความยึดถือสภาพ

ธรรมว่าเป็นตัวตนก็แสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อให้ตนได้แต่สิ่งที่ดีๆ ให้ได้เห็น ได้ยิน...สิ่งที่น่า

พอใจ เมื่อไม่ได้สิ่งที่น่าพอใจก็ขุ่นเคืองใจ  ชีวิตในแต่ละวันจึงเอาตัวไม่รอดจากอกุศล

ชีวิตดำเนินไปตามอำนาจของกิเลสต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏฏ์ไม่มีวันจบสิ้น  

     ทางรอดมี  รอดจากกิเลสด้วยปัญญา ความเห็นถูกเข้าใจถูก  เห็นประโยชน์ของการ

เข้าใจธรรมะ    ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้รอดจากอกุศลได้   ธรรมะสำหรับศึกษาไม่ใช่คิด

เอาเอง  ถ้าคิดเองก็ไม่รอดแน่ๆ  แต่ทางรอดก็ต้องเริ่มจากฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ

ขณะนี้  จนกว่าธรรมะปฏิบัติธรรมะเอง  เห็นเป็นเห็นไม่ใช่เรา  ได้ยินเป็นสภาพได้ยินไม่

ใช่เราได้ยิน...จนกว่าสติระลึกสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตา    ไม่มีเราไป

ระลึก  มีแต่ธรรมะปฏิบัติธรรมะ

ขออนุโมทนาค่ะ...


Tag  ทางรอดมี ธรรมะปฏิบัติ สติ อนัตตา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 ส.ค. 2554

                 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย   เอาตัวรอด ตัวไม่มี มีแต่ธรรม ที่เป็นจิต เจตสิกที่เกิดขึ้น ซึ่งในชีวิตประจำวัน จิตเป็น

อกุศลเป็นส่วนใหญ่ จิตที่เป็นอกุศลที่เิกิดขึ้น เป็นจิตที่ไม่ดี จิตที่ไม่ดี ย่อมนำสิ่งที่ไม่ดี

มาให้ จึงไม่รอดจากอกุศล คือ อกุศลเกิดขึ้น       ดังนั้นจึงไม่มีตัวตนที่จะให้เอาตัวรอด

เพราะเมื่อมีเหตุปัจจัย อกุศลก็เกิดขึ้น    ก็ชื่อว่าเอาตัวไม่รอดจากอกุศลในขณะนั้นครับ

การเอาตัวรอด ก็ไม่มีตัวเราที่จะพยายามเอาตัวรอดเช่นกัน ขณะใดที่กุศลเกิด ก็เอาตัว

รอดในขณะนั้น แต่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้เอาตัวรอดจริงๆ   เพราะยังมีเชื้อของกิเลสที่มีอยู่

จึงยังไม่รอดจากอกุศลที่จะต้องเกิดขึ้นอีกเป็นธรรมดา    และที่สำคัญยังเอาตัวไม่รอด

จากการเกิด จากการต้องเกิดในอบายภูมิ การเอาตัวรอดจริงๆคือ การไม่ตัวไม่มีการเกิด

ขึ้นของจิต เจตสิก รูปอีก ชื่อว่าเป็นผู้เอาตัวรอดอย่างแท้จริง     รอดจากกิเลสที่ไม่มีอีก

รอดจากการเกิดขึ้นของจิต เจตสิก รูปที่เป็นเหตุแห่งทุกข์  ซึ่งหนทางการเอาตัวรอดที่

แท้จริงคือการเจริญสติปัฏฐาน     อบรมปัญญาเพื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงใน

ขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา   โดยเริ่มจกาการฟังพระธรรมให้เข้าใจในเรื่องสภาพธรรม       ปัญญาที่เจริญขึ้นทีละน้อยก็ค่อยๆรอดจากอกุศล แต่เพียงชั่วขณะ ยังไม่ชื่อว่าเอาตัว

รอดจริงๆ แต่อบรมปัญญาไปเรื่อยๆ  ย่อมสามารถถึงการดับกิเลส ถึงการเอาตัวรอดได้

จริงๆครับ ขอนุโมทนา

 ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตาที่นำธรรมดีๆมาให้พิจารณาครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pat_jesty
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ส.ค. 2554

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น     ตราบใดที่สัตว์โลกยังมีกิเลสอยู่      ก็ไม่สามารถพ้นไปจากสังสารวัฏฏ์ได้   ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป   ซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วในสังสารวัฏฏ์    ก็เพราะเหตุว่าถูกกิเลสผูดมัดไว้ไม่ให้พ้นไปจากสังสารวัฏฏ์  นั่นเอง    และในชีวิตประจำวัน   ก็ถูกกิเลสประการต่าง ๆ ผูกมัดไว้ไม่ให้ไปสู่กุศลธรรม  ไม่ให้กุศลจิตเกิด   จึงเห็นได้ว่า อกุศลจิตเกิดมากกว่า กุศลจิตจริง ๆ  

   การที่จะเอาตัวรอดจากอกุศลได้     ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญา        ซึ่งเริ่มจากการฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม   สะสมปัญญาไปตามลำดับ     ฟังแล้วเข้าใจ เมื่อใด    เมื่อนั้นก็รอดจากอกุศล    รอดจากความไม่รู้  รอดจากความเห็นผิด เป็นต้น         และประการที่สำคัญ  เมื่อปัญญาเจริญขึ้น  กุศลธรรมประการต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ เจริญขึ้นตามระดับขั้นของปัญญา ด้วย  ซึ่งจะทำให้ค่อย ๆ รอดจากอกุศล ไปตามลำดับ  จนกว่าจะเป็นผู้รอดจากกิเลสทั้งปวง  ดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาดเมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์    พระอรหันต์ เป็นผู้รอดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวง         ซึ่งจะต้องดำเนินตามหนทางนี้เท่านั้น  คือ  การอบรมเจริญปัญญา ครับ.      ...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา และทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nong
วันที่ 18 ส.ค. 2554

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 18 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 ส.ค. 2554

ขณะที่เป็นกุศลก็เอาตัวรอดจาดอกุศลเพียงชั่วขณะ..,

จนกว่าจะเป็นผู้รอดจากกิเลสทั้งปวง  ดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาด

เมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์....ถึงการเอาตัวรอดได้จริงๆ

    

 ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา อ. กำปั่น และ คุณผเดิม ด้วยค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Noparat
วันที่ 20 ส.ค. 2554

จะตั้งใจศึกษาพระธรรม  เพื่อสะสมปัญญา โอกาสที่จะรอดจะได้มีบ้างค่ะ

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา และทุก ๆ ท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
bsomsuda
วันที่ 21 ส.ค. 2554

"..เมื่อปัญญาเจริญขึ้น

กุศลธรรมประการต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ เจริญขึ้นตามระดับขั้นของปัญญาด้วย 

ซึ่งจะทำให้ค่อย ๆ รอดจากอกุศล ไปตามลำดับ.."

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาพี่เมตตา คุณผเดิม อ.คำปั่น และทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ