จุลโสดาบัน
 
maymay
วันที่  10 ส.ค. 2554
หมายเลข  18920
อ่าน  4,766

อยากทราบว่า จุลโสดาบัน บรรลุธรรมใกล้เคียงกับโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผล

หรือไม่ค่ะ อ่านข้อมูลหมดแล้ว        แต่ยังสงสัยอยู่ค่ะ เพิ่งไปปฎิบัติธรรมมาและได้ยิน

พระอาจาร์ยเทศน์เรื่องโสดาบัน   (จุลโสดาบัน ว่าเป็นโสดาบันน้อย) เทศน์สั้นๆค่ะ

เลยยังไม่เข้าใจ 

 ปกติจะมีโสดาบันอยู่ 3 ประเภท (ที่เคยศึกษามาและเห็นในตำราทั่วไป)

1. เอกซีพีโสดาบัน

2. โกลลังโกโสดาบัน

3.สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน

คำถาม

1.จุลโสดาบัน ยังเป็นปถุชนธรรมดาที่เข้าใกล้พระอริยบุคคลแล้วใช่มั๊ย (อยู่ระหว่างกึ่ง

กลางใช่มั๊ยค่ะ)

2.จุลโสดาบัน ต้องเกิดอีกกี่ชาติ และถ้าปฎิบัติธรรมต่อไปจะบรรลุเป็น อะไรต่อค่ะ  

3.มหาโสดาบัน  ต้องเกิดอีกกี่่ชาติ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 ส.ค. 2554

                   ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

1.จุลโสดาบัน ยังเป็นปถุชนธรรมดาที่เข้าใกล้พระอริยบุคคลแล้วใช่มั๊ย (อยู่ระหว่างกึ่ง

กลางใช่มั๊ยค่ะ)

     พระโสดาบัน คือ ผู้ที่บรรลุคุณธรรม อบรมปัญญา ระดับวิปัสสนาญาณ  16 ขั้น จน

บรรลุความเป็นพระโสดาบันครับ

     จุลโสดาบัน คือ ยังไม่ใช่ความเป็นพระโสดาบัน เพียงเป็นจุลโสดาบัน โสดาบันน้อย

ซึ่ง ผู้ที่เป็นจุลโสดาบันคือมีปัญญาถึงระดับวิปัสสนาญาณขั้นที่ 2 (ปัจจยปริคคหญาณ)

ขึ้นไปครับ ซึ่งวิปัสสนาญาณมีทั้งหมด 16 ขั้น ผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันต้องถึงญาณที่ 16

ส่วนผู้ที่เป็นเพียงจุลโสดาบัน คือได้ถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่ 2  ดังนั้นเมื่อจุลโสดาบันยัง

ไม่ถึงความเป็นพระโสดาบัน ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ใช่พระอริยะ เพราะผู้ที่ไม่ใช่ปุถุชน เป็น

พระอริยะ คือ ประจักษ์แจ้งพระนิพพานถึงการดับกิเลส ถึงวิปัสสนาญษณขั้นที่ 16 จึงจะ

เป็นพระอริยะบุคคล มีพระโสดาบัน เป็นต้นครับ แต่ความเป็นปุถุชนก็ยังแตกต่างกันออก

ไปอีกครับ อันธพาลปุถุชน คือ ปุถุชนผู้มืดบอด กับ กัลยาณปุถุชน   ปุถุชนอันงาม คือ มี

การอบรมปัญญาเพื่อดับกิเลส ดังนั้น จุลโสดาบันก็เป็นกัลยาณปุถุชนแน่นนอครับ และ

จุลโสดาบันก็เข้าใจหนทางในการดับกิเลส มีการเจริญสติปัฏฐานและได้วิปัสสนาญาณ

ดังนั้นในอนาคตท่านก็จะได้ถึงความเป็นพระโสดาบันแน่นอนครับ      เพราะปัญญาเป็น

สภาพธรรมที่สะสมต่อไปไม่ได้หายไปไนห ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นใคร ภพภูมิไหนในอนาคต

2.จุลโสดาบัน ต้องเกิดอีกกี่ชาติ และถ้าปฎิบัติธรรมต่อไปจะบรรลุเป็น อะไรต่อค่ะ  

     จุลโสดาบัน คือ ถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่ 2 แล้วดังนั้นท่านก็เข้าใจหนทางในการดับ

กิเลส คือ การเจริญสติปัฏฐาน   ในอนาคตท่านก็สามารถถึงความเป็นพระโสดาบันได้

สามารถดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ครับ และเมื่อถึงความเป็นพระโสดาบัน

ก็อีกไม่เกิน 7 ชาติท่านก็จะดับกิเลสหมดและปรินิพพานครับ

3.มหาโสดาบัน  ต้องเกิดอีกกี่่ชาติ

มหาโสดาบัน ไม่มีในพระไตรปิฎกครับ ซึ่งมีแต่ข้อความที่แสดงว่า เมื่อเป็นพระโสดาบัน

แล้ว จะเกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติและก็สิ้นกิเลส ปรินิพพานไม่เกิดอีกครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ...จุลโสดาบัน

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนาครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
maymay
วันที่ 10 ส.ค. 2554

ขอบคุณสำหรับคำตอบมากค่ะ   จะพยายามไปปฎิบัติธรรมต่อเรื่อยๆ น่ะค่ะ  

ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ส.ค. 2554

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
    
     ควรที่จะได้กล่าวทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ว่า   จุลลโสดาบัน คือ ใคร?      พระโสดาบันคือใคร?      จุลลโสดาบัน    คือ ผู้ที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอน        แต่ในขณะนั้นยังไม่ได้เป็น   เนื่องจากปัญญายังไม่ถึงความสมบูรณ์พร้อม    ได้เพียงวิปัสสนาญานขั้นที่ ๒,          พระโสดาบัน      คือ  ผู้ที่ถึงพระนิพพาน  เป็นครั้งแรก    ซึ่งก็คือ     เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๑      ที่ได้ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน

ดับกิเลสได้ในระดับหนึ่่ง   ดับกิเลสได้เพียงบางส่วน  ตามสมควรควรแก่มรรคที่ท่านได้

ยังไม่สามารถได้ทั้งหมด  พระโสดาบันดับความเห็นผิดทุกประการ ดับความลังเลสงสัย

ในสภาพธรรม  ดับความตระหนี  ดับความริษยา     ดับกิเลสอย่างหยาบที่จะเป็นเหตุให้

ไปเกิดในอบายภูมิ  เพราะพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกต่อไป    

      พระโสดาบันมีหลายจำพวก   บางท่านเป็นพระโสดาบันในชาตินี้      เมื่อบั้นปลายของชีวิต ก็สามารถบรรลุมรรคเบื้องสูงจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ แล้ปรินิพพานก็มี   เช่น  ท่านพระอานนท์ เป็นต้น   บางท่านชาตินี้เป็นพระโสดาบัน    แต่จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็มี (เอกพิชี),     บางท่านจะเกิดอีก ๒ หรือ ๓ ชาติ ก็มี     (โกลังโกละ),
 
บางท่านเกิดอีก ๗ ชาติก็มี(สัตตักขัตตุปรมะ)    แต่จะไม่มีภพที่ ๘ สำหรับผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว           ดังนั้นเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว  ท่านก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น  ท่านก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไป    เพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงขึ้นไป  จนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุด   เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว     ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน   ในที่สุดแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ทั้งหมด    เพราะท่านเป็นผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้แน่นอนที่จะได้ตรัสรู้มรคผลเบื้องสูงขั้นไป       ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องของปัญญา    จะขาดปัญญา ไม่ได้เลย     สำคัญที่เหตุ คือ   การได้คบกับผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร   ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมจากกัลยาณมิตร นั้น  กัลยาณมิตรสูงสุด คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับจริง ๆ     ครับ.                              ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pat_jesty
วันที่ 10 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
maymay
วันที่ 10 ส.ค. 2554

ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 10 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ส.ค. 2554

จุลโสดาบัน   หมายถึงปุถุชนที่กำลังจะข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 9 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ