เหตุของศรัทธา [สัทธาสูตร]

 
wittawat
วันที่  10 ส.ค. 2554
หมายเลข  18908
อ่าน  3,016

เหตุของศรัทธา

ได้แก่ การคบสัตบุรุษ ฟังธรรมด้วยความเคารพ แม้เหตุของการฟังธรรม คือ ไม่ประมาท เพราะเห็นประโยชน์ของการฟัง จึงมีศรัทธาฟัง เหตุเสื่อมของศรัทธา คือ การไม่คบสัตบุรุษ ไม่ฟังธรรม

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัทธา สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องสัทธาสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 10 ส.ค. 2554

[เล่มที่ 38] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 203

ข้อความบางตอนจาก ตัณหาสูตร

แม้ศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธา ควรกล่าวว่า การฟังสัทธรรม แม้การฟังสัทธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัทธรรม ควรกล่าวว่า การคบหาสัปบุรุษ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ให้บริบูรณ์ สุจริต ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์๗ ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

อานิสงส์ของศรัทธา ๕ ประการ [สัทธานิสังสสูตร]

ขอเชิญคลิกฟังได้ที่...

สะสมบุญมาแล้ว เพื่อได้ลาภคือศรัทธาจากการได้ฟังธรรม

ได้รับความละเอียดลึกซึ้งเรื่องศรัทธาอย่างมาก ขอบพระคุณมากค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ wittawat ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผิน
วันที่ 10 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 12 ส.ค. 2554

มีประโยชน์มาก ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สิริพรรณ
วันที่ 28 พ.ค. 2564

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมจากคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงความจริงในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน เป็นเหตุให้เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมความเจริญขึ้นทุกประการในฝ่ายดี แม้สุจริตจนถึงการค่อยๆละคลาย  ก็เป็นความเป็นไปของสภาพธรรมทั้งสิ้น

กราบยินดีในกุศลธรรมพี่เมตตาด้วยความเคารพค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ