อานิสงส์ของศรัทธา ๕ ประการ [สัทธานิสังสสูตร]
 
Khaeota
วันที่  8 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14546
อ่าน  1,650

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 86

ข้อความบางตอนจาก

สัทธานิสังสสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ของศรัทธา ๕ ประการ

[๓๘]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อมมีอานิสงส์ ๕ ประการ   

๕ ประการเป็นไฉน คือ

สัปบุรุษผู้สงบในโลกทุกๆ ท่าน เมื่อจะอนุเคราะห์ ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่อนุเคราะห์ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ๑ 

เมื่อจะเข้าไปหา ย่อมเข้าไปหาผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่เข้าไปหาผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ๑ 

เมื่อจะต้อนรับ ย่อมต้อนรับผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่ต้อนรับผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ๑ 

เมื่อจะแสดงธรรม ย่อมแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ๑ 

กุลบุตรผู้มีศรัทธาเมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๑ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้แล. 


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสาน
วันที่ 9 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

กราบอนุโมทนากุศลและขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ