เทพก็มีทั้งพวกภัพพสัตว์และอภัพพสัตว์ [อรรถกถาสัมมาปริพพานชนิยสูตร]

 
chaiyut
วันที่  9 ก.พ. 2554
หมายเลข  17863
อ่าน  1,115

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 345

ข้อความบางตอนจาก อรรถกถาสัมมาปริพพาชนิยสูตร

ลำดับนั้น เทพบริษัทนั้นแยกออกเป็นสองพวกทั้งที่เป็นภัพพสัตว์และอภัพพสัตว์ พวกเป็นภัพพสัตว์มีประมาณเท่านี้ พวกเป็นอภัพพสัตว์มีประมาณเท่านี้. บรรดาเทพบริษัทเหล่านั้น บริษัทที่เป็นอภัพพะแม้เมื่อพระพุทธเจ้าร้อยพระองค์ทรงแสดงธรรม ก็ไม่ตรัสรู้ได้ ส่วนบริษัทที่เป็นภัพพะสามารถรู้ได้ ครั้นรู้แล้วยังแบ่งภัพพบุคคลออกเป็น ๖ ประเภท ด้วยสามารถจริต คือ ประเภทราคจริตประมาณเท่านี้ ประเภทโทสจริต โมหจริต วิตักกจริต สัทธาจริต พุทธิจริตประมาณเท่านี้.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ