สำหรับผู้เริ่มต้น
 
วิสุทธิ์
วิสุทธิ์
วันที่  17 ส.ค. 2553
หมายเลข  16963
อ่าน  1,849

แนะนำการศึกษาพระธรรม

     พุทธศาสนิกชนที่ดี ควรมีความมั่นคงเรื่อง เหตุ  ผล  และความจริง    เป็นผู้ที่ไม่เชื่อสิ่งใดโดยง่ายหรือไม่ได้ไตร่ตรอง  คิด  พิจารณา ก่อน  

     พุทธศาสนา คือ พระธรรมคำสอนของ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า  กระทำเหตุอย่างไร  ก็ได้รับผลอย่างนั้น  เรียกว่า กรรม

     กรรม  คือ การกระทำ     กระทำดี   คือ กรรมดี  ได้รับผลดี  เป็นสุข

     กระทำชั่ว คือ กรรมชั่ว    ได้รับผลไม่ดี   เป็นทุกข์

     คนเราทุกคนทำทั้งกรรมดีบ้าง กรรมชั่วบ้าง  มามากมายนับไม่ถ้วน   ผลนั้นย่อมจะได้รับอย่างแน่นอน  เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น  ทั้งกรรมในปัจจุบันชาติรวมถึงกรรมในอดีตชาติด้วย ซึ่งการรับผลของกรรมเพียงชาตินี้ชาติเดียวนั้น  จะรับผลไม่หมดอย่างแน่นอน 

     ถ้าเหตุที่ทำให้การเกิดยังมี   ผลคือการเกิดก็ต้องมี     พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่า   ถ้ามนุษย์ยังมีกิเลส (โลภะ  โทสะ  โมหะ)  เป็นเหตุอยู่   ผลก็คือเป็นทุกข์และยังต้องเกิดอีกไม่รู้จบ        คำว่า ชาติ หมายถึง การเกิด     ถ้ายังไม่หมดกิเลส ชาติหน้าและชาติต่อๆไปย่อมมีผลของกรรมดี ทำให้เกิดในสุคติภูมิคือ พรหม  สวรรค์  มนุษย์   ผลของกรรมชั่วทำให้เกิดในทุคติภูมิคือ  นรก  เปรต  อสุรกาย   สัตว์ดิรัจฉาน   ตามกรรมของแต่ละคนที่ทำแล้วมากมาย  ทั้งดีและไม่ดี   ตายแล้วเกิดอีกในภพภูมิต่างๆ ไม่มีที่สิ้นสุด(สังสารวัฏฏ์)

     ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ปัจจุบันชาตินี้  ทำไมบางคน เกิดมายากจน ร่ำรวย สวย หล่อ ขี้เหร่ พิการ สูง ต่ำ ดำ ขาว สุข ทุกข์ แตกต่างกันอย่างมากมาย  แท้จริงแล้วเพราะมาจากเหตุ คือ กรรมของแต่ละคนในอดีตชาติ ทำมาแตกต่างกันนั่นเอง

     พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงตรัสรู้หนทางที่จะนำไปสู่การดับกิเลส   หนทางที่จะไม่ต้องติดอยู่ในสังสารวัฏฏ์  คือหนทางแห่งมรรคเพื่อดับกิเลสเป็นสมุจเฉท(หมดสิ้น)ไม่เกิดอีก คือ พระนิพพาน

     ปัจจุบัน   พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา เพียงแค่ขั้นทาน  ศีล  สมาธิ เท่านั้น แต่ประโยชน์สูงสุดอยู่ที่  ปัญญา

     ปัญญา คือ ความรู้ ความเข้าใจธรรมะ ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  พุทธศาสนิกชนชื่อว่าเป็นสาวก ของ พระอหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่า สาวก  หมายถึง ผู้ฟัง   ในสมัยพุทธกาล    พระภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาที่ได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วรู้แจ้งธรรมตาม เพราะได้สะสมปัญญามาแล้วในอดีตชาติ  เพราะฉะนั้นปัญญาย่อมมาจากการฟังพระธรรม การอ่าน การเขียน การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม  เรียกว่าขั้น ปริยัติ  

     พระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มี ๓ ขั้น 

               ๑. ขั้นปริยัติ     ศึกษาพระธรรมวินัย

               ๒. ขั้นปฏิบัติ    เจริญธรรมเพื่อบรรลุธรรมที่ดับกิเลส ดับทุกข์

               ๓. ขั้นปฏิเวธ    รู้แจ้งธรรมที่ดับกิเลส  ดับทุกข์   

     พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ กับ ปริยัติ  มากเพียงพอที่จะเข้าใจพระธรรมได้อย่างถูกต้อง    คิดว่า รู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือ เชื่อตามๆกันมา  ปฏิบัติตามๆกันมา     โดยที่ไม่คิด  พิจารณาตรวจสอบกับพระธรรมวินัย   และเหตุผล  ทำให้เข้าใจผิด  พอเข้าใจผิด  ก็ปฏิบัติผิด   พอปฏิบัติผิด   ก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งธรรมได้   มรรคมีองค์ 8(หนทางดับทุกข์) เริ่มต้นด้วย  สัมมาทิฏฐิ  คือ ความเห็นถูก   คือถูกตั้งแต่ต้นคือ ปริยัติก่อน    ฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

 

ศึกษาพระธรรมจากไหน

     พระไตรปิฎกคือพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   ได้จดจำสืบต่อกันมาโดย มุขปาฐะ  คือการทรงจำ จากพระอรหันตสาวก  ผู้กระทำสังคายนาพระธรรมวินัยเป็น ๓ ปิฎก  การทรงจำได้กระทำสืบต่อกันมาตราบจนกระทั่งได้จารึกเป็นตัวอักษร

       ๑. พระวินัยปิฎก        เกี่ยวกับระเบียบข้อประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ

       ๒. พระสุตตันตปิฎก    เกี่ยวกับหลักธรรมที่ทรงเทศนาแก่บุคคลต่างๆ  ณ  สถานที่ต่างๆ

       ๓. พระอภิธรรมปิฎก   เกี่ยวกับสภาพธรรมพร้อมทั้งเหตุและผลของธรรมทั้งปวง


พระไตรปิฎกเชื่อถือได้ ?   เป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง ?

     ธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แท้ๆ นั้น  ต้องเป็นจริง  ถูกต้องและพิสูจน์ได้ ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงที่สุด     ธรรมะที่ทรงแสดงต้องเป็นจริง ไม่ขัดแย้งกัน     และเป็นเหตุเป็นผลกันตลอด   ฉะนั้น  เมื่อเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกแล้ว  เราก็สามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่  ถ้าเราศึกษาเข้าใจพระธรรมแล้ว  เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าในปัจจุบัน  สิ่งใดเป็นคำสอนที่ถูกต้อง     และคำสอนใดไม่ตรงตามพระธรรมวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

 

พระไตรปิฎกสำคัญ ?

     พระไตรปิฎกนั้น    สำคัญต่อการศึกษา      เพราะปัจจุบัน   มีตำราธรรมะที่เขียนขึ้นมากมาย        แต่ส่วนใหญ่  จะนำความเห็นส่วนตัวใส่เข้าไปด้วย    ทำให้ผิดเพี้ยนจากพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  

 

พระไตรปิฎกยาก?   เริ่มต้นอย่างไร?

     พระไตรปิฎกยากจริง   แต่ไม่เกินความสามารถที่จะเข้าใจได้    เริ่มต้น จึงต้องมีผู้แนะนำ         ข้าพเจ้าก็ได้เริ่มศึกษาพระธรรม    โดยฟังการบรรยายพระธรรมทางวิทยุโดยอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์    ซึ่งท่านได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน  และสามารถบรรยายพระธรรมจากพระไตรปิฎก   ให้เราได้เข้าใจได้อย่างไม่ยากนัก  แต่ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไป   ฟังแล้วพิจารณา ไตร่ตรอง    พอเรามีความรู้พื้นฐานแล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้เข้าใจและถูกต้องยิ่งขึ้น

 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

แนวทางเจริญวิปัสสนาที่รับฟังได้ใน กรุงเทพฯ  และ ปริมณฑล  บรรยายโดย

อ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์

 


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ออกอากาศรายการสนทนาธรรมทั่วประเทศทางสถานีวิทยุตามวัน-เวลาในตาราง

 
จังหวัด สถานี ความถี่ เวลา วัน
กรุงเทพฯ อ.ส.ม.ท. 1494 23:05 - 23:30 ทุกวัน
รัฐสภา FM 87.5 05:00 น. จ. - อ.
สวพ. FM 91 05:30 น. อา. - พฤ.
สทร.2 675 06:00 - 07:00 น. ทุกวัน
21:00 น. จ. - ศ.
พล1 1422 17:00-18:00 น. ทุกวัน
ทอ.01 945 12:30 น. ทุกวัน
18:00 - 19:00 น. ทุกวัน
  576 20:30-21:00 น. ทุกวัน
กำแพงเพชร ทภ.3 738 05:00 น. จ.- ศ.
FM 105 05:00 น. จ.- ศ.
ขอนแก่น รด. 1152 20:30 น. ทุกวัน
มจร. FM101.75 06:00 - 07:00 น. ทุกวัน
เชียงใหม่ ทภ.3 FM 101.5 05:00 น. จ.- ส.
วปถ.2 738 20:30 น. จ.- ศ.
เชียงราย ทภ.3 999 05:00 น. จ.- ศ.
ทอ.015 1224 05:00 น. ทุกวัน
นครสวรรค์ ทภ.3 801 05:00 น. จ.-ศ.
น่าน ทภ.3 FM 99.5 05:00 น. จ.- ศ.
เพชรบูรณ์ ทภ.3 FM 99.5 05:00 น. จ.- ศ.
นครศรีธรรมราช ทภ.4 684,1044 06:05 น. จ.- ส.
พิษณุโลก ทภ.3 1242 05:00 น. จ.- ศ.
1116 05:00 น. จ.- ศ.
1188 05:00 น. จ.- ศ.
แพร่ ทภ.3 585 05:00 น. จ.- ศ.
FM 103.5 05:00 น. จ.- ศ.
พะเยา ทภ.3 FM 107.25 05:00 น. จ.- ศ.
พิจิตร ทภ.3 1449 05:00 น. จ.- ศ.
ภูเก็ต 1 ปณ. FM89 05:00 น. ทุกวัน
ลำปาง ทภ.3 FM 107.5 05:00 น. จ.- ศ.
ลำพูน ทภ.3 FM 107.5 05:00 น. จ.- ศ.
สุพรรณบุรี ทภ. 1 1404 20:30 น. ทุกวัน
สุราษฎร์ธานี สวท. FM 89.75 05:00 น. จ.- ศ.
สิงห์บุรี ชุมชน FM 104.75 08:00 น. ทุุกวัน
สุโขทัย ทภ.3 828 05:00 น. จ.- ศ.
FM 102.25 05:00 น. จ.- ศ.
อุดรธานี ยานเกราะ 684 20:30 น. จ.- ส.

อุบลราชธานี

ทอ.08 801 05:00 น. ทุกวัน
อุตรดิตถ์ ทภ.3 1287 05:00 น. จ.- ศ.
FM 97.5 05:00 น. จ.- ศ.

 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สำนักงานเลขที่ 174/1  ซอย เจริญนคร  78  ดาวคะนอง   ธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร   10600    โทร. 02-4680239        

  www.dhammahome.com  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 17 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผิน
วันที่ 17 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 17 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พร้อมเสมอ
วันที่ 17 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
hadezz
วันที่ 17 ส.ค. 2553

  ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 17 ส.ค. 2553

อนุโมทนากับคุณวิสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับ....

ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เริ่มต้นจริง ๆ ตามชื่อกระทู้แน่นอน....

เพื่อให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ผมได้ทำลิงค์ไว้ที่ DhammaHome ใน Facebook ด้วยครับ

 //www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=12930213830&ref=ts

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 19 ส.ค. 2553

 ร่วมกันเผยแพร่สิ่งที่ถูก  เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Komsan
วันที่ 21 ส.ค. 2553

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
captpok
วันที่ 23 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
วิสุทธิ์
วิสุทธิ์
วันที่ 3 ก.ย. 2553

ขอขอบคุณ   คุณคำปั่น   ที่ช่วยตรวจทานข้อความด้วยครับ

อนุโมทนาในกุศลจิต กุศลศรัทธา ทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
homenumber5
วันที่ 4 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนา ท่านเจ้าของกระทู้

การเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญ กว่าจะมาเริ่มต้นใครเลยจะรู้ว่าได้สั่งสมการสิกขามาแต่

อดีตชาติเพียงใดจึงจะมาพบพระพุทธศาสนาและพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์

ใช่ว่าคนทุกคนที่เกิดมาหลังกึ่งพุทธกาลจะได้พบพระพุทธศาสนา

มีอีกมากมายที่ยังได้ยินได้ฟังผ่านหูแต่ขาดความสนใจสิกขา

การที่ได้เริ่มต้นขอให้เริ่มด้วยการสิกขาจากแหล่งที่ถูกต้อง

คือกัลยาณมิตร คือพระพุทธเจ้าของเรา

และสิ่งที่ท่านฝากไว้แทนพระองค์คือพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์

ขอให้เริ่มและสิกขาต่อเนื่อง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
pamali
วันที่ 13 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 ม.ค. 2555

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
พร้อมเสมอ
วันที่ 13 ม.ค. 2555

ขอบพระคุณ และกราบอนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
thilda
thilda
วันที่ 1 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ