ว่าด้วยการตั้งตนไว้ชอบ [มังคลัตถทีปนีแปล]
 
Khaeota
วันที่  3 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16375
อ่าน  2,610

มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑ - หน้าที่ 173

กถาว่าด้วยการตั้งตนไว้ชอบ

     [๑๐๖]  จิต ชื่อว่า ตน, อีกนัยภาพทั้งหมด ชื่อว่า ตน. จริงอยู่ จิตและอัตภาพทั้ง ๒ นั้น เรียกว่า  ตน  เพราะอรรถว่า ไป ได้แก่ แล่นไปสู่ภพน้อยภพใหญ่  ถึง คือประสบทุกข์ในสงสารต่างโดยชาติและชราเป็นต้นติดต่อกัน.  อตฺต ธาตุ เป็นไปในความไปโดยความติดต่อ, ความไปไม่ขาดระยะ ชื่อว่าความไปโดย ความติดต่อ. อนึ่ง  ด้วยสามารถความอื่น จิตและอัตภาพทั้ง ๒ นั้น  เรียกว่าตน เพราะอรรถว่า มานะว่า เรา ตั้งลงแล้วในอัตภาพนี้  และเพราะอรรถว่า กิน ได้แก่ เสวยสุขและทุกข์. จะกล่าวชื่อความตั้งตนไว้ชอบ. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีล ยังตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ยังตนผู้ตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วย การบริจาคนี้เรียกว่า การตั้งตนไว้ชอบ


Tag  ตั้งตนไว้ชอบ ศรัทธา ศีล สัมมาปณิธิ อัตตสัมมาปณิธิ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ