บุคคล ๔ จำพวก มีอุคฆฏิตัญญูบุคคล เป็นต้น [ปุคคลบัญญัติ]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  19 เม.ย. 2553
หมายเลข  15920
อ่าน  8,409

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ ๓๓๖     

๑.  บุคคลผู้อุคฆฏิตัญญู  เป็นไฉน ?  การบรรลุมรรคและผล ย่อมมีแก่บุคคลใด พร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้อุคฆฏิตัญูญู.

๒.  บุคคลผู้วิปัญจิตัญญู  เป็นไฉน  ?  การบรรลุมรรคและผล  ย่อมมีแก่บุคคลใด ในเมื่อท่านจำแนกเนื้อความแห่งภาษิตโดยย่อ ให้พิศดาร บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้วิปัญจิตตัญญู.

๓.  บุคคลผู้เนยยะ  เป็นไฉน  ?  การบรรลุมรรคและผลเป็นชั้นๆ ไป ย่อมมีแก่บุคคลใด โดยเหตุอย่างนี้  คือโดยอุเทศ โดยไต่ถาม โดยทำไว้ในใจโดยแยบตาย โดยสมาคมโดยคบหา โดยสนิทสนมกันกับกัลยาณมิตร บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้เนยยะ.

๔. บุคคลผู้ปทปรมะ  เป็นไฉน  ?  บุคคลใด  ฟังพุทธพจน์ก็มาก กล่าวก็มาก จำทรงไว้ก็มาก  บอกสอนก็มาก แต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินั้น บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้ปทปรมะ.

วิเคราะห์ศัพท์  ปทปรมบุคคล  พฺยญฺชนปทเมว ปรมํ  อสฺสาติ  ปทปรโม  บทแห่งพยัญชนะนั่นเทียว  เป็นอย่างยิ่งของบุคคลนั้นมีอยู่ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ปทปรโม ผู้มีบทอย่างยิ่ง.  ข้อว่า  "น  ตาย ชาติยา  ธมฺมาภิสมโย  โหติ" อธิบายว่า ปทปรมบุคคลนั้น ไม่สามารถเพื่อจะทำฌาน วิปัสสนา มรรค ผล ให้เกิดขึ้นได้ด้วยอัตภาพนั้น.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 เม.ย. 2553

 ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 29 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 18 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 15 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ