สังฆทาน [ทักขิณาวิภังคสูตร]
 
panasda
วันที่  11 เม.ย. 2553
หมายเลข  15870
อ่าน  1,522

   พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 407

                 ข้อความบางตอนจาก อรรถกถา ทักขิณาวิภังคสูตร

           แม้ทักขิณาที่ถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข      อันพระผู้มีพระภาค-

เจ้าตรัสว่า  มีผลนับไม่ได้   ด้วยการนับคุณ  ด้วยประการฉะนี้.       แม้ทักขิณาที่

ให้ในสงฆ์ซึ่งมีภิกษุมีผ้ากาสาวะพันคอ      ตรัสว่ามีผลนับไม่ได้  ด้วยการนับคุณ

เหมือนกัน.  ก็ทักขิณาที่ถึงสงฆ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้อาจเพื่อทำความยำเกรงในสงฆ์

แต่ความยำเกรงในสงฆ์    ทำได้ยาก.       ก็บุคคลได้เตรียมไทยธรรมด้วยคิดว่า

เราจักให้ทักขิณาถึงสงฆ์  ไปวิหารแล้วเรียนว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    ขอท่านจง

ให้พระเถระรูปหนึ่งเจาะจงสงฆ์เถิด.      ลำดับนั้น  ได้สามเณรจากสงฆ์   ย่อมถึง

ความเป็นประการอื่นว่า    เราได้สามเณรแล้ว   ดังนี้.      ทักขิณาของบุคคลนั้น

ย่อมไม่ถึงสงฆ์.      เมื่อได้พระมหาเถระแม้เกิดความโสมนัสว่า   เราได้มหาเถระ

แล้ว   ดังนี้   ทักขิณาก็ไม่ถึงสงฆ์เหมือนกัน.     ส่วนบุคคลใดได้สามเณร  ผู้อุป-

สมบทแล้ว    ภิกษุหนุ่ม    หรือเถระผู้พาล  หรือ บัณฑิต         รูปใดรูปหนึ่งจาก  

สงฆ์แล้ว   ไม่สงสัย   ย่อมอาจเพื่อทำความยำเกรงในสงฆ์ว่า   เราจะถวายสงฆ์.

ทักขิณาของบุคคลนั้นเป็นอัน ชื่อว่าถึงสงฆ์แล้ว.    

                                ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


Tag  ทักขิณาวิภังคสูตร สังฆทาน

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
jaturong
วันที่ 2 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ