ผลของการให้อาหาร [อันนสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 ม.ค. 2553
หมายเลข  15244
อ่าน  1,013

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 243 ๓. อันนสูตร

ว่าด้วยผลของการให้อาหาร

[๑๓๙] เทวดากราบทูลว่า

เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวก ต่างก็

พอใจอาหารด้วยกันทั้งนั้น เออ ก็ผู้ที่ไม่

พอใจอาหารชื่อว่ายักษ์โดยแท้.

[๑๔๐] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

ชนเหล่าใดมีใจผ่องใสแล้ว ให้

อาหารนั้นด้วยศรัทธา อาหารนั้นแลย่อม

พะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เพราะ

เหตุนั้น บุคคลพึงนำความตระหนี่

ออกไปเสีย พึงข่มความตระหนี่ซึ่งเป็น

ตัวมลทินแล้วให้ทาน เพราะบุญทั้งหลาย

เป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ในโลกหน้า.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ