ความคิดที่มีประโยชน์ [จินตสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  29 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14920
อ่าน  1,793

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒-หน้าที่ 463

จินตสูตร

..........  .เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายจงอย่าคิดเรื่องโลกว่า    โลกเที่ยง

โลกไม่เที่ยง   โลกมีที่สุด   โลกไม่มีที่สุด    ชีพก็อันนั้น    สรีระก็อันนั้น    ชีพ

เป็นอื่น  สรีระก็เป็นอื่น  สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีก   สัตว์เบื้องหน้า

แต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีก   สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเป็นอีกก็มี    ย่อมไม่

เป็นอีกก็มี    สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามิได้    ย่อมไม่เป็นอีก

ก็หามิได้    ข้อนั้นเพราะเหตุไร    เพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์

ไม่ใช่พรหมจรรย์เบื้องต้น   ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย  ความคลายกำหนัด

ความดับ  ความสงบ  ความรู้ยิ่ง  ความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.

[๑๗๒๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด    พึงคิดว่า

นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ข้อนั้นเพราะเหตุไร  เพราะความคิด

นั้นประกอบด้วยประโยชน์   เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น    ย่อมเป็นไปเพื่อความ

หน่าย... เพื่อนิพพาน  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย

พึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า    นี้ทุกข์ ฯลฯ    นี้ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา.


Tag  ความคิดที่มีประโยชน์ จินตสูตร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
พุทธรักษา
วันที่ 30 ธ.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 30 ธ.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 31 ธ.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 6 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ